Virkasuhteen täyttäminen, matematiikan ja kemian lehtori, Åshöjdens grundskola, KASKO-04-144-24

HEL 2024-006271
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9

Beslut om att lämna lektorstjänsten i matematik och kemi obesatt, Åshöjdens grundskola, arbetsnummer KASKO-04-144-24

Rektor

Beslut

Rektorn beslöt i enlighet med lagen om kommunala tjänsteinnehavare 4 § 2 att lämna tjänsten (vakansnummer 2004) obesatt.

Beslutsmotivering

Lektorstjänsten (vakansnummer 2004) ledigförklarades under tiden 5.4.2024 - 19.4.2024 i Helsingfors stads rekryteringskanaler. Tjänsten är placerad i Åshöjdens grundskola.

Enligt sektorchefens delegeringsbeslut (30.6.2021, § 90) är det rektorn som anställer lärare på viss tid.

När ansökningstiden hade gått ut hade två personer sökt tjänsten. Ingen av sökandena uppfyller behörighetskraven i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vid val av tjänsteinnehavare bör man utöver behörighetsvillkoren ta i betraktande de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster som enligt § 125 i Finlands grundlag är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Sökandena har getts möjlighet att enligt § 22 i förvaltningslagen komplettera sin ansökan.

Enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare 4 § 2 kan anställande chef även besluta om att lämna tjänsten obesatt.

Eftersom tjänsten saknade behöriga sökande, konstaterar rektorn att lektorstjänsten lämnas obesatt.

Beslutsutdrag skickas elektroniskt eller som brev till samtliga sökande.

Detta beslut publicerades 02.05.2024

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Mer information fås av

Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 09 310 86224

mariella.michelsson@hel.fi

Beslutsfattare

Birgitta Ponthin
rektor