Hankinta, Älykäs hoidon tarpeen arvio -ohjelmisto, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2024-006332
Ärendet har nyare handläggningar
§ 14
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Älykäs Hoidon Tarpeen Arvio -ohjelmiston pienhankinta Kustannus Oy Duodecimilta

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti hankkia Kestävän kasvun hankkeeseen Chatbot kehitykseen Älykäs Hoidon Tarpeen Arvio -ohjelmiston Kustannus Oy Duodecimilta pienhankintana tarjouksen 30.4.2024 perusteella.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 59 500 euroa, joka sisältää ohjelmiston 12 kuukauden pilotointijakson sekä 15 tuntia integraatiotyötä ja 10 tuntia käyttökoulutusta.

Kestävän Kasvun hankerahoituksesta kustannetaan 59 500 euroa, joka kattaa 12 kuukauden kokeilujakson alkaen viimeistään 1.9.2024.

Päätöksen perustelut

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1937/2016).

Älykäs Hoidon Tarpeen Arvio -ohjelmiston hankintaa ei ole kilpailutettu, sillä ohjelmisto on laajuudessaan markkinoiden ainoa, verrattu Klinikiin. Chatbot Hesterillä sekä Omaololla on omat käyttötarkoituksensa, eivätkä ne ole suoraan verrattavissa tähän.

Älykäs Hoidon Tarpeen Arvio -ohjelmisto on lääkintälaite, joka pohjautuu näyttöön perustuvaan tietoon, noudattaa kansallisen hoidon kiireellisyyskriteeristöä (hoidonperusteet.fi) ja tuottaa näihin perustuen yhteenvedon. Samaa ohjelmistoa hyödyntää DigiFinland kansallisessa chat-ratkaisussa. Taustaorganisaationa Kustannus Oy Duodecim takaa näyttöön perustuvuuden.

Älykäs HTA-ohjelmistossa on lisäksi, poiketen muista:

 • 750 erilaista kliinistä lähtötilannetta, kattaen lähes kaikki aikuisten ja lasten hoidon tarpeen arviointitilanteet
 • 30 000 sanan synonyymisanasto
 • Toimii kolmella kielellä (suomi, ruotsi, englanti). Tämä palvelee sekä asiakasta että ammattilaista Helsingin monikielinen väestö huomioiden.
 • Tuottaa ammattilaiselle kattavan yhteenvedon oirekuvasta, ICPC-2 ja ICD-10-koodit sekä ehdotuksen ammattilaiselle kiireellisyysluokituksesta hoidon tarpeen arvion tueksi, tarvittaessa käännettävissä suomi, ruotsi, englanti

Älykäs HTA on pilottikäytössä Kanta-Hämeen sekä Etelä-Savon hyvinvointialueilla, joista ohjelmistosta on jo hyviä käyttökokemuksia.

Ohjelmiston kokeilukäytön tavoite

Älykäs HTA-ohjelmiston käytön tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaaksi tulon prosessiin, niin asiakkaan kuin ammattilaisenkin näkökulmasta. Ohjelmiston käytön toivotaan nopeuttavan yhteydenottojen käsittelyä, tasalaatuistavan ja vakioivan esitietojen keräämistä ja hoidon tarpeen arviointia sekä yleisesti tukevan ammattilaista hoidon tarpeen arviossa.

Tulevaisuudessa tavoitteena on Älykäs HTA-ohjelmiston integroiminen Chat-alustalle sekä mahdollisesti Maisaan vaikuttavampien palveluiden tuottamiseksi. Helsingin kaupungin digistrategian mukaisesti digitaaliset kanavat ovat ensisijaisia yhteydenottokanavia, ja kanavien osalta Maisa näistä ensisijainen. Kokeilukäytöllä on tarkoitus selvittää Älykäs HTA-ohjelmiston soveltuvuutta osaratkaisuksi saatavuuden parantamiseen.

Hankinta

Hankinta tehdään osana Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimaa Kestävän kasvun ohjelmaa, johon Chatbot kehitys on saanut rahoitusta vuosille 2023–2025. Hankinnalle on saatu Sosiaali- ja terveysministeriön hankintahyväksyntä VN/27139/2022.

Hankinnan kertaluontoiset kustannukset maksetaan Kestävän kasvun hankkeen rahoituksesta.

Ohjelmiston toimittaa Kustannus Oy Duodecim. Ohjelmiston valmistaja ja ylläpitäjä on JST Healthcare Solutions Oy.

Älykäs Hoidon Tarpeen Arvio -ohjelmistosta ammattilaiskäyttöön, on tehty tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi, jonka terveysasemien johtajalääkäri on hyväksynyt.

Hankinta perustuu toimittajan tarjoukseen 30.4.2024.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.

Hallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 12.12.2023 § 260.

Detta beslut publicerades 03.05.2024

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloa- jan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati- musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt- tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Mia Rönn, projektiasiantuntija, puhelin: 09 310 40551

mia.ronn@hel.fi

Marja-Liisa Lommi, johtava ylilääkäri , puhelin: 09 310 76814

marja-liisa.lommi@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Mäki
hallintojohtaja