Hankinta, SOTEPE-tietoalustan lokitusratkaisun loppuunsaattaminen, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2024-006743
Ärendet har nyare handläggningar
§ 17
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala-tietoalustan lokitusratkaisun tekeminen loppuun

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti hankkia hankintalain 15 §:n perusteella kehittämistyötä, jolla saatetaan päätökseen syksyllä 2023 kesken jäänyt lokitusratkaisu tiedolla johtamisen tietoalustalle. Hankinta tehdään Oy Apotti Ab:ltä. Palvelu toteutuu arviolta ajalla 1.6.2024–1.8.2024. Hankinnan kokonaiskustannukset ovat arviolta 15 660 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Hallintojohtaja päätti hankkia hankintalain 15 §:n perusteella kehittämistyötä, jolla saatetaan päätökseen syksyllä 2023 kesken jäänyt lokitusratkaisu tiedolla johtamisen tietoalustalle. Hankinta tehdään Oy Apotti Ab:ltä. Palvelu toteutuu arviolta ajalla 1.6.2024–1.8.2024. Hankinnan kokonaiskustannukset ovat arviolta 15 660 euroa (alv 0 %).

Yhtenä keskeisenä tunnistettuina lähdetietoina ovat Apotti-järjestelmän tiedot, joihin kohdistuu erilaisia raportointitarpeita. Edellä mainittuja tarpeita varten on aiemmin hankittu raportointipalvelun määrittelyä, teknisen arkkitehtuurin suunnitelmia ja tietojen siirtoa sekä määritelty tietoalustapohjainen data-arkkitehtuuri, tietopalveluiden työvälineistöä ja tietoturva-arkkitehtuuria (Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja 198 § 20.10.2021). Toimiala on myös hankkinut konsulttipalvelua tavoitearkkitehtuurin toteutukseen (hallintojohtaja 20 § 12.9.2022). Tämän lisäksi toimiala on hankkinut palvelua raportointipalveluiden käyttöönoton mahdollistamiseksi (hallintojohtaja 9 § 13.3.2023, hallintojohtaja 14 § 6.6.2023 sekä hallintojohtaja 15 § 10.8.2023).

Nyt hankittava kokonaisuus sisältää välttämätöntä työtä, jotta aiemmin aloitettu lokitusratkaisun toteutustyö saadaan päätökseen. Tällä hankinnalla päivitetään myös lokitusratkaisuun liittyvät ohjeet ja dokumentit tehtyjen muutosten osalta ajantasaisiksi. Lisäksi nyt hankittavan lokitusratkaisun avulla tietoalustan henkilötietojen käsittelyn tietosuoja tulee toteutetuksi Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tekemän tietosuojan vaikutusten arvioinnin (TSVA) vaatimalla tavalla.

Lokitusratkaisu vaatii jatkossa kehittämistyötä seurannan ja saatujen käyttökokemusten myötä. Kehittämistyön osalta Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala tekee erillisen lisähankinnan.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala hankkii ratkaisujen toteutukseen palvelua Oy Apotti Ab:ta. Apotti Oy Ab on kaupungin sidosyksikkö. Hankintalakia (1397/2016) ei sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään (hankintalaki 15 §).

Hankinnan kokonaisarvo on tämän hankinnan jälkeen 2 364 095 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kustannukset maksetaan toimialan keskitetyistä atk-käyttötalouden määrärahoista, ja niiden kattamiseen käytetään tietoalustan kehittämiseen valtionavusta varattua määrärahaa projektinumerolla 3900145003.

Hallintojohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 12.12.2023 § 260.

Detta beslut publicerades 21.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Maarit Taipale, Projektipäällikkö, puhelin: 09 310 28422

maarit.s.taipale@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Mäki
hallintojohtaja