Tutkimuslupa, Luottamuksen rakentuminen lastensuojelun sosiaalityötä kohtaan (LURA)

HEL 2024-006750
Ärendet har nyare handläggningar
§ 150

Tutkimuslupa tutkimukseen ”Luottamuksen rakentuminen lastensuojelun sosiaalityötä kohtaan (LURA)”

Social-, hälsovårds- och räddningsnämndens sektorchef

Päätös

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle ”Luottamuksen rakentuminen lastensuojelun sosiaalityötä kohtaan (LURA)” (yliopistotasoinen tutkimushanke). Yhteyshenkilönä on projektipäällikkö ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2025 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Jos henkilörekistereihin sisältyviä tai salassa pidettäviä tietoja käsittelevät muut, kuin hakemuksen allekirjoittaneet tutkijat, on heidän toimitettava salassapitositoumuksensa kaupungin kirjaamoon tämän päätöksen asiakirjoihin liitettäväksi (saatteena mainittava diaarinumero HEL 2024-006750).

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: sotepe.tutkimusluvat@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Luottamuksen rakentuminen lastensuojelun sosiaalityötä kohtaan (LURA) -konsortiohanke tuottaa tietoa luottamuksen rakentumisen tekijöistä sekä kehittää luottamusta tukevia käytäntöjä ja menetelmiä lastensuojelun moniammatillisessa kontekstissa. Hankkeessa tuotettua tietoa voidaan käyttää lastensuojelun lainsäädännön uudistamisen tukena. Lisäksi tietoa välitetään suoraan hyvinvointialueille ja lastensuojelun sosiaalityön käytäntöihin.

Hanke jakautuu kahteen työpakettiin, josta ensimmäiseen työpaketin tutkimuksessa vastataan kysymyksiin:
1) Mikä on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten luottamuksen taso lastensuojelua kohtaan hyvinvointialueilla?
2) Mistä osatekijöistä lastensuojelua kohtaan koettu luottamus tai epäluottamus rakentuvat?

Työpaketin tutkimusaineisto kerätään sähköisellä kyselyllä, johon rekrytoidaan Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia perhe- ja sosiaalipalveluista sekä psykiatriasta ja päihdepalveluista. Vastaaminen ei edellytä omakohtaista tai työhön liittyvää kokemusta lastensuojelusta, vaan luottamusta kysytään yleisellä tasolla. Kohdeyksiköitä edellä mainittujen palvelujen sisällä voidaan tarvittaessa tarkentaa ja rajata tutkimuksen yhteyshenkilön ja tutkijoiden toimesta.

Kyselyyn vastaamiseen kuluu noin 10 minuuttia. Kyselytutkimukseen osallistuvat Helsingin lisäksi Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueet ja tavoiteltava otoskoko on kokonaisuudessaan 800 vastaajaa. Kyselyä välitetään tutkimuksen yhteyshenkilön kautta. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistujat vahvistavat suostumuksensa kyselylomakkeen yhteydessä.

Aineisto kerätään numeerisena tietona, vastaajien taustatietoja käsitellään luokiteltuna. Tutkimusaineistoa säilytetään ja käsitellään tietoturvallisesti tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla.

Tutkimuksella on Helsingin yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan puoltava lausunto. Tutkimusta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Tutkimuslupaa ovat puoltaneet perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja (14.5.2024) ja terveys- ja päihdepalvelujen johtaja (21.5.2024).

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan päätöksen 30.11.2023 § 249 mukaan tutkimusluvan myöntämisestä tai hylkäämisestä päättää toimialajohtaja tutkimusluvissa, jotka kuuluvat kahden taikka useamman palvelukokonaisuuden toimivaltaan.

Detta beslut publicerades 24.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Minttu Markkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 40196

minttu.markkanen@hel.fi

Beslutsfattare

Juha Jolkkonen
sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Tutkimuslupahakemus 6.5.2024, liite, tietosuojailmoitus
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.