Virkasuhteen täyttäminen, lastensuojelun sosiaalityö, keskitetty työ, Toivo 3, johtava sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-272-24

HEL 2024-006807
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, lastensuojelun sosiaalityö, keskitetty työ, Toivo 3, työavain SOTEPE-01-272-24

Chef för socialt arbete inom barnskyddet

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa johtavan sosiaalityöntekijän virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri ********** (vakanssinumero 023311, toimintayksikkö 395220, työpiste 100240) 27.5.2024 lukien 4534,39 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettu on esittänyt rikosrekisterinotteen. Ote on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Johtavan sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 12.2.2024.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on johtaa lasten tarpeiden ja edun mukaisesti toteutettua sosiaalityötä, tukea työntekijöitä vaativissa asiakastilanteissa ja osallistua lastensuojelulain mukaiseen päätöksentekoon johtavana viranhaltijana. Toivo-tiimin johtava sosiaalityöntekijä johtaa ja kehittää toistuvasti ja vakavasti rikoksilla, päihteillä ja käyttäytymisellä oireilevien nuorten kanssa tehtävää sosiaalityötä.

Johtavan sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Johtavan sosiaalityöntekijän viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää lastensuojelun sosiaalityön kokemusta ja lainsäädännön sekä sosiaalityön toimintakäytäntöjen ja toimintaympäristön tuntemusta, kehittämismyönteistä työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvuutta esihenkilötehtäviin sekä kykyä johtaa ja ohjata kokeneita ammattilaisia lakisääteisissä viranomaistehtävissä. Toivo-tiimin johtavan sosiaalityöntekijän viran hoitamisessa on eduksi näkemyksellisyys ja osaaminen rikoksilla, päihteillä tai käyttäytymisellä oireilevien nuorten kanssa työskentelystä sekä kokemus lastensuojelun sosiaalityön johtamisesta tai esihenkilötehtävistä sosiaalihuollossa.

Johtavan sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 023311) on ollut julkisesti haettavana 8.4.–26.4.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kahdeksan hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on kuudella hakijalla.

Hakemusten perusteella lastensuojelun sosiaalityön aluepäällikkö ********** ja lastensuojelun sosiaalityön aluepäällikkö ********** 29.4.2024 toteuttamiin yksilöhaastatteluihin kutsuttiin kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista yhteiskuntatieteiden maisteri ********** yhteiskuntatieteiden maisteri ********** ja yhteiskuntatieteiden maisteri ********** Haastatteluun kutsutuilla on todennettua kokemusta esihenkilötehtävistä.

********** on laillistettu sosiaalityöntekijä ja valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2019. Hän on työskennellyt **********

********** on laillistettu sosiaalityöntekijä ja valmistunut vuonna 2013 yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen ylipistosta. Hän on työskennellyt **********

********** on laillistettu sosiaalityöntekijä ja valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2007 Jyväskylän yliopistosta. **********

Kaikilla haastatelluilla hakijoilla on todennettua työkokemusta esihenkilötyöstä. ********** ja ********** Hakijoista ********** on todennettua sosiaalityön ja esihenkilötyön kokemusta työskentelystä Toivo-sosiaalityön asiakasprofiilin mukaisissa asiakkuuksissa ja sen sosiaalityön kehittämisestä.

Koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset johtavan sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen lastensuojelun sosiaalityö, keskitetty työ, Toivo 3 -työpisteessä.

Detta beslut publicerades 16.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Saara Keränen, lastensuojelun sosiaalityön aluepäällikkö, puhelin: 09 310 34863

saara.keranen@hel.fi

Beslutsfattare

Aule Lille
lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.