Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 2, tuntiopettaja, KASKO-03-82-24

HEL 2024-007366
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 2, tuntiopettaja, työavain KASKO-03-82-24

Utbildningschef, Utbildningsenhet 2-2

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita hius- ja kauneudenhoitoalan tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen **********

Virantoimitus alkaa 1.6.2024 ja päättyy 28.2.2026.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Määräaikainen tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 3.4.-17.4.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävä sijoittuu Stadin AO:n kampus 2:lle.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on hius- ja kauneudenhoitoalan ammatillisen opettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Päätoimisen tuntiopettajan kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Kauneudenhoitoalan tuntiopettajan tehtäviin kuuluvat ammatillisten aineiden opetus ja ohjaus, opiskelijoiden ohjaus työelämässä sekä omaopettajan tehtävät. Omaopettajan roolissa korostuvat opiskelijan opintojen henkilökohtaistaminen, oppimisprosessin tukeminen ja ohjaus.

Tehtävässä edellytetään opiskelijalähtöisyyttä, pedagogista osaamista ja kokemusta kauneudenhoitoalan ammatinopettajan työstä. Lisäksi edellytämme kauneudenhoitoalan työkokemusta sisältöä vastaavista työtehtävistä, erityisesti kauneushoitola- ja myymälätyöstä.

Eduksi luettiin opiskelijalähtöinen työote, hyvät alan työelämäverkostot sekä kokemus työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisestä. Lisäksi eduksi luettiin erinomaiset vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, sekä kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti seitsemän (7) hakijaa. ********** Haastattelun suorittivat koulutuspäällikkö Outi Järvinen ja koulutuspäällikkö Sini Sirén.

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 21.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Outi Järvinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 28340

outi.jarvinen@hel.fi

Beslutsfattare

Outi Järvinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 2-2