Val av protokolljusterare

Ärende 2. / 2 §

Val av protokolljusterare

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Ledamöterna Marcus Rantala och Sinikka Vepsä valdes till protokolljusterare med ledamöterna Mika Ebeling och Seija Muurinen som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Marcus Rantala och Sinikka Vepsä till protokolljusterare med ledamöterna Mika Ebeling och Seija Muurinen som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng