Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Offentligt framläggande av rektors protokoll år 2022

§ 1

Offentligt framläggande av rektors protokoll år 2022

Rektor

Beslut

Rektor beslutade att rektors protokoll hålls tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen www.hel.fi.

Beslutsmotivering

Enligt 107 § i kommunallagen (410/2015) förs protokoll över förtroendevaldas och tjänsteinnehavares beslut, om det inte är onödigt på grund av beslutets natur. Enligt 140 § i kommunallagen gäller att protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och sådana organ i en samkommun som avses i 58 § 1 mom., med tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning, hålls efter justeringen tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Om ärendet är sekretessbelagt i sin helhet, publiceras i protokollet endast ett omnämnande av att det sekretessbelagda ärendet behandlades. I protokollet publiceras endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollen ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut. Protokoll från andra myndigheter i en kommun eller samkommun än sådana som avses i 1 mom. ska på motsvarande sätt hållas offentligt tillgängliga, om myndigheten anser det vara behövligt.

Enligt 24 kap. 2 § i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad hålls protokollet offentligt framlagt enligt vad som bestäms i kommunallagen, om den som fattat beslutet anser det nödvändigt. Att hålla protokollet offentligt framlagt är nödvändigt med tanke på delgivning av beslut till en kommunmedlem.

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Beslutsfattare

Heidi Dufva
rektor