Offentligt framläggande av rektors protokoll år 2022

§ 1

Offentligt framläggande av rektors protokoll år 2022

Rektor

Beslut

Rektor beslutade att rektors protokoll hålls tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen www.hel.fi.

Beslutsmotivering

Enligt 107 § i kommunallagen (410/2015) förs protokoll över förtroendevaldas och tjänsteinnehavares beslut, om det inte är onödigt på grund av beslutets natur. Enligt 140 § i kommunallagen gäller att protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och sådana organ i en samkommun som avses i 58 § 1 mom., med tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning, hålls efter justeringen tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Om ärendet är sekretessbelagt i sin helhet, publiceras i protokollet endast ett omnämnande av att det sekretessbelagda ärendet behandlades. I protokollet publiceras endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollen ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut. Protokoll från andra myndigheter i en kommun eller samkommun än sådana som avses i 1 mom. ska på motsvarande sätt hållas offentligt tillgängliga, om myndigheten anser det vara behövligt.

Enligt 24 kap. 2 § i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad hålls protokollet offentligt framlagt enligt vad som bestäms i kommunallagen, om den som fattat beslutet anser det nödvändigt. Att hålla protokollet offentligt framlagt är nödvändigt med tanke på delgivning av beslut till en kommunmedlem.

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Beslutsfattare

Pia Silvander
rektor