Val av protokolljusterare

Ärende 2. / 92 §

Val av protokolljusterare

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Ledamöterna Eva Biaudet och Heimo Laaksonen valdes till protokolljusterare med ledamöterna Mirita Saxberg och Ozan Yanar som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Eva Biaudet och Heimo Laaksonen till protokolljusterare med ledamöterna Mirita Saxberg och Ozan Yanar som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng