Motioner inlämnade vid sammanträdet

§ 309

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Budgetmotioner

  • Budgetmotion av ledamoten Juhani Strandén m.fl. om tilläggsfinansiering för Veikko och Lahja Hurstis barmhärtighetsarbete

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

  • Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om skogen som element vid daghemmen

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

  • Motion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om en hälsostation med specialisering på långvariga covid-19-symtom

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng