Val av protokolljusterare

Ärende 2. / 64 §

Val av protokolljusterare

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Ledamöterna Veronika Honkasalo och Mika Raatikainen valdes till protokolljusterare med ledamöterna Jenni Pajunen och Pekka Sauri som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Veronika Honkasalo och Mika Raatikainen till protokolljusterare med ledamöterna Jenni Pajunen och Pekka Sauri som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng