Motioner inlämnade vid sammanträdet

§ 105

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Motion som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

  • Motion av ledamoten Juhani Strandén om underlättande av situationen för personer med luftvägssjukdomar

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng