Val av protokolljusterare

Ärende 2. / 283 §

Val av protokolljusterare

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Ledamöterna Tuomas Rantanen och Elisa Gebhard valdes till protokolljusterare med ledamöterna Eveliina Heinäluoma och Mika Ebeling som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Tuomas Rantanen och Elisa Gebhard till protokolljusterare med ledamöterna Eveliina Heinäluoma och Mika Ebeling som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng