Val av protokolljusterare

Ärende 2. / 289 §

Val av protokolljusterare

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Ledamöterna Emma Kari och Ilkka Taipale valdes till protokolljusterare med ledamöterna Arja Karhuvaara och Suldaan Said Ahmed som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Emma Kari och Ilkka Taipale till protokolljusterare med ledamöterna Arja Karhuvaara och Suldaan Said Ahmed som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng