Kaupunginvaltuuston 25.11.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 16. / 844 §

Kaupunginvaltuuston 25.11.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25.11.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

324 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

325 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

326 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Käpylä, tontti 25821/4)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

327 §, Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12580)

Kaupunginvaltuusto pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

328 §, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2021 - 2023

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

329 §, Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman laatimiseksi koronan jälkeiseen aikaan

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

330 §, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunnan ottamisesta keskiöön koronakriisinjälkihoidossa

Ei toimenpidettä.

331 §, Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite pienyrittäjyyden edistämiseksi

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

332 §, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite puhtaammasta ja viihtyisämmästä kaupunkiympäristöstä

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

333 §, Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite lasten ja nuorten turvallisuuden takaamisesta

Ei toimenpidettä.

334 §, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vapaaehtoistyön edistämiseksi Helsingissä

Ei toimenpidettä.

335 §, Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi

Ei toimenpidettä.

336 §, Valtuutettu Otto Meren aloite haitallisten vieraslajien pyynnin tehostamiseksi

Ei toimenpidettä.

337 §, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite puuston ja kasvillisuuden merkityksen selvittämisestä melu-, pöly- ja näkösuojana ennen harvennustöitä

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

338 §, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien vahvistamisesta peruskorjausten ja uudisrakennustensuunnittelussa

Ei toimenpidettä.

339 §, Valtuutettu Emma Karin aloite linjauksesta lintujen pesimäaikaisten hakkuiden lopettamiseksi

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

340 §, Valtuutettu Tapio Klemetin aloite autopaikkojen rakennuskustannusten huomioimisesta maankäyttömaksuissa

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

341 §, Valtuutettu Mia Haglundin aloite Vaasankadun muuttamisesta pihakaduksi

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

342 §, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite henkilökohtaisen päästökaupan kokeilusta Helsingissä

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

343 §, Valtuutettu Mai Kivelän aloite melojien harrastusmahdollisuuksien parantamisesta

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

344 §, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite tekonurmikenttien varaamisesta myös muille kuin urheiluseuroille

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

345 §, Valtuutettu Emma Karin aloite matalan kynnyksen parisuhdetuen tuomisesta perhekeskuksiin

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

346 §, Valtuutettu Marcus Rantalan aloite toimenpideohjelmasta ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

347 §, Valtuutettu Mia Haglundin aloite rasismikokemusten tutkimisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

348 §, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite lastenvalvojan toiminnan ja palvelun kehittämisestä

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 9.12.2020.

349 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 26 - 28 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna