Ilmoitusasiat

Ärende 9. / 58 §

Ilmoitusasiat

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Tarkastusviraston raportointi ajalla 1.5.2020–30.4.2021

Helsingin kaupungin hallintosäännön 4 luvun 4 §:n mukaan tarkastusvirasto raportoi arviointi- ja tarkastustyönsä tuloksista tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle. Tarkastusjohtaja esittelee asian.

Sidonnaisuusilmoitusvelvollisille tehdyn asiakaskyselyn tulokset ja kehittämiskohteet

Tarkastusjohtaja esittelee sidonnaisuusilmoitusvelvolliselle tehdyn asiakaskyselyn tuloksia ja niiden pohjalta tehtäviä kehittämistoimenpiteitä.

Tarkastusjohtajan riippumattomuusvakuutus

Tarkastusvirastossa on käytössä menettely, jossa kukin tarkastus- ja arviointitehtäviä suorittava käy omalta osaltaan läpi alkaneen työkauden työtehtäviin liittyvät riippumattomuuden edellytykset. Yhdenmukaista riippumattomuuden arviointia varten on käytössä lomake, jonka jokainen palauttaa tarkastusjohtajalle. Oman alkaneeseen työkauteen liittyvän riippumattomuusvakuutuksensa tarkastusjohtaja on allekirjoittanut 19.5.2021.

Tarkastusviraston lautakuntakyselyn tulokset

Arviointipäällikkö esittelee tarkastuslautakunnalle osoitetun asiakaskyselyn tuloksia.

Uuden tarkastuslautakunnan perehdyttäminen

Tarkastusjohtaja kertoo elokuussa työnsä aloittavan uuden tarkastuslautakunnan perehdyttämissuunnitelmasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä