Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Ärende 8. / 72 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöksiä ajalta 21.8.-30.9.2019:

1 § 27.8.2019
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä
2 § 28.8.2019
Ehdokkaan nimeäminen perustettavan Postipuiston Pysäköinti Oy:n tilintarkastajaksi

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että tarkastusjohtajan päätöksiä ajalta 21.8.-30.9.2019 ei ollut.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä