Ilmoitusasiat

Ärende 2. / 642 §

Ilmoitusasiat

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 7.10.2020 § 236

Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille
(Sörnäinen, Työpajankatu, tontti 10575/29)

HEL 2020-006793 T 10 01 01 02

Kvsto 7.10.2020 § 237

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille sekä osto-oikeudesta päättäminen (Pitäjänmäki, Tapaninkylä ja Pasila)

HEL 2020-007806 T 10 01 01 02

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Kauppamyllyntien ympäristö

Kaupunginvaltuuston 26.8.2020, § 188, hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vartiokylä, Myllypuro, muodostuu uusi kortteli 45279 ja virkistysalue sekä Vartiokylä, Myllypuro ja Roihupelto, tontit 45200/6 ja 8, 45196/2, 3, 6, 11, 12 ja 20 sekä virkistys-, katu-, raideliikenne- ja suojaviheralueet, muodostuvat uudet korttelit 45234 ja 45279 sekä katu-, virkistys- ja suojaviheralue, piirustus nro 12646, Kauppamyllyntien ympäristö.

HEL 2017-012228

Helsingissä 15.10.2020

Voimaan tullut asemakaava: Kallio, Hakaniemen hotelli

Kaupunginvaltuuston 29.8.2018, § 220, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kallio, Siltasaari, katu- ja vesialueet, muodostuu uusi kortteli 11208, piirustus nro 12478, Hakaniemen hotelli.

HEL 2017-009234

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 15.8.2019 osin jättänyt tutkimatta ja muutoin hylännyt valituksen. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 15.10.2020 hylännyt valituslupahakemuksen.

Helsingissä 20.10.2020

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Mer information fås av

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 64373

marianne.hirsikko@hel.fi