Ilmoitusasiat

Ärende 2. / 578 §

Ilmoitusasiat

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 5.10.2022 § 234

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2023 ja 2024

HEL 2022-005784 T 10 01 01 02

Kvsto 5.10.2022 § 235

Kaarelan Pihkatien asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12690)

HEL 2016-011807 T 10 03 03

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 26.09.2022 § 664

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kaartin maneesin suojeluesityksestä ja Museoviraston ehdottamista suojelumääräyksistä

HEL 2022-008608 T 10 03 10

Khs 3.10.2022 § 673

Pukinmäen Säterinportti 3 ym. asemakaavan nro 12706 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta

HEL 2019-001734 T 10 03 03

Khs 3.10.2022 § 674

Alueiden varaaminen Itäkeskuksen Puhoksen ja Puotilan metroaseman ympäristöstä Itis Siti -konsortiolle asuin- ja liikerakennushankkeiden kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten

HEL 2022-006958 T 10 01 01 00

Khs 3.10.2022 § 675

Alueen varaaminen Puotinharjun Puhos Oy:lle asuin- ja liikerakennushankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Itäkeskus)

HEL 2022-003653 T 10 01 01 00

Khs 3.10.2022 § 677

Kaupungin toimitilojen sisäisessä vuokrauksessa noudatettavat pääomavuokrien määrittämisen periaatteet

HEL 2022-007970 T 10 01 02

B) Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiympäristön toimialan
tilat-palvelua:

  • päivittämään kaikki sisäiset vuokrasopimukset vastaamaan edellä mainittuja pääomavuokrien määrittämisen periaatteita ja
  • toteuttamaan maksulajien päivityksen, joka mahdollistaa kustannusvastaavuuden seurannan ja sopimusten päivittämisen kustannusten muuttuessa, selkiyttää budjetointia ja lisää kustannusten läpinäkyvyyttä
  • tiivistämään yhteistyötä toimitilojen uudisrakentamisessa toimialojen kanssa rakennuskustannusten hillitsemiseksi

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa yhdessä muiden toimialojen kanssa seuraamaan kokonaiskustannusten kehitystä. Erikseen tulee seurata tyhjien kiinteistöjen aiheuttamien kulujen ja riskin kehitystä. Seurannan pohjalta nyt uudistettavien periaatteiden toimivuutta ja tuottoprosenttia arvioidaan vuonna 2024 ja 2027.

Khs 10.10.2022 § 690

Alueen varaaminen Ruoholahden Tammasaarenlaiturin ympäristöstä kelluvan asuntohankkeen kehittämiseksi (Länsisatama)

HEL 2022-000607 T 10 01 01 00

Khs 10.10.2022 § 691

Konalan pelastusaseman uudisrakennuksen hankesuunnitelman
enimmäishinnan korottaminen

HEL 2020-004039 T 10 06 00

Kaupunginkanslia

Osittain voimaan tullut asemakaava: Pukinmäki, Säterinportti 3, Säterint. 7 ja 9, Madetojankuja 1 sekä Karhusuont. 12

Kaupunginvaltuusto on 15.6.2022, § 177 hyväksynyt 37. kaupunginosan (Pukinmäki) tontin 37022/8, tonttien 37044/2 ja 3, autopaikkojen korttelialueen, tontin 37057/4 ja katualueen asemakaavan muutoksen, piirustus nro 12706, Säterinportti 3, Säterintie 7 ja 9, Madetojankuja 1 ja Karhusuontie 12.

HEL 2019-001734

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus koskee korttelin 37022 tonttia 8 (Karhusuontie 12). Kaupunginhallitus päätti 3.10.2022 § 673 määrätä Säterinportti 3, Säterintie 7 ja 9, Madetojankuja 1 sekä Karhusuontie 12 asemakaavan muutoksen nro 12706 tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta, lukuun ottamatta korttelin 37022 tonttia 8 (Karhusuontie 12).

Tällä kuulutuksella asemakaavan muutos, piirustus nro 12706 tulee voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osin.

Helsingin hallinto-oikeus (HAO)

HAO 23.8.2022, 2846/03.04.04.04.16/2022, HEL 2022-005298

Valittaja: Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Puistosuunnitelmaa koskeva valitus

Päätös, jota muutoksenhaku koskee:
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta 3.5.2022 § 272
Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt Kuninkaantammentienhiihtoreitin puistosuunnitelman (suunnitelmapiirustus nro VIO 6241/1).

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Mer information fås av

Kristina Gustafsson, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36658

kristina.t.gustafsson@hel.fi

Bilagor

1. Hallinto-oikeuden päätös 23.8.2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.