Val av protokolljusterare

Ärende 2. / 190 §

Val av protokolljusterare

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Ledamöterna Arja Karhuvaara och Mahad Ahmed valdes till protokolljusterare med ledamöterna Björn Månsson och Amanda Pasanen som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Arja Karhuvaara och Mahad Ahmed till protokolljusterare med ledamöterna Björn Månsson och Amanda Pasanen som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng