Kaupunginvaltuuston 5.4.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 18. / 242 §

Kaupunginvaltuuston 5.4.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 5.4.2023 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

79 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

80 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

81 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

82 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

83 §, Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

84 §, Keskitettyjen vainajatilojen hankesuunnitelman hyväksyminen

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Museovirastolle, kulttuuriympäristön suojelu ja Helsingin seurakuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle.

85 §, Drumsö lågstadieskolanin ja förskolanin perusparannuksen ja korvaavan laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

86 §, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen Suvilahti Event Hub -hanketta varten (Kalasatama, Suvilahti, kaavatontit 10594/2, 3 ja 4)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajalle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

87 §, Pasilan Eteläisen Postipuiston asemakaavan muutos (nro 12565)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Kymp/Talouden tuelle, Väylävirastolle ja kaavamuutoksen hakijoille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, kaupunginmuseolle ja sosiaali- ja terveystoimialalle.

88 §, Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite venäläisestä fossiilienergiasta irtautumiseksi sekä HSL-yhtymää koskeva omistajapoliittinen valmistelu

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

89 §, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Puistolan vanhan kansakoulunkunnostamisesta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

90 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna