Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Ärende 1. / 91 §

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Ledamöter som anmält sig som närvarande eller förhindrade

Ordföranden konstaterade att de ledamöter som har anmält sig som närvarande före sammanträdet konstateras vara närvarande. Förhinder för detta sammanträde har anmälts av de ledamöter som är antecknade som frånvarande på närvarolistan och de ersättare som framgår av listan har kallats i deras ställe.

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Minst två tredjedelar av ledamöterna har anmält sig som närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng