Kaupunginvaltuuston 17.1.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 21. / 45 §

Kaupunginvaltuuston 17.1.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 17.1.2024 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

2 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

3 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

4 §, Kaupunginhallituksen varajäsenen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

5 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

6 §, Kansalliskielilautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kansalliskielilautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

7 §, Hallintosäännön muuttaminen, tilahankkeiden käsittelyohjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.12.2023 § 752 päivitetyt tilahankkeiden käsittelyohjeet liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.1.2024 lukien (HEL 2023-003475) sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hallintosäännön muuttamisen tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on 17.1.2024 hyväksynyt hallintosääntöön tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaiset muutokset.

8 §, Tilojen vuokraaminen Konepajan lukion ja aikuislukion käyttöön (Vallila, Elimäenkatu 23)

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n päällikön allekirjoittamaan vuokrasopimuksen Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt -nimisen yhtiön kanssa sekä tekemään vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

9 §, Rautatieaseman metroaseman paloturvallisuuden parantamisen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiorganisaatiota sekä Helsingin kaupungin liikennelaitosta ja Kaupunkiliikenne Oy:ta edistämään hanketta siten, että se luo urakoitsijoille ja muille hankkeeseen kytkeytyville toimijoille käytettävissä olevin keinoin mahdollisimman merkittävän kannustimen lyhentää metroliikenteen pysäytysaikaa esitetystä.

Tiedoksi liikenneliikelaitokselle ja liikenneliikelaitoksen johtokunnalle.

10 §, Grundskolan Norsenin Cygnaeus-yksikön koulurakennuksen perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

11 §, Päiväkodin ja leikkipuistotilojen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Vartiokylä, Rusettipolku 4)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

12 §, Nuorten aloitteet vuodelta 2023

Ei toimenpidettä.

13 §, Valtuutettu Pilvi Torstin aloite Helsingin pormestarimallin ja johtamisjärjestelmän arvioinnista

Asia palautetaan kaupunginkansliaan uudelleen valmisteltaksi.

14 §, Valtuutettu Osmo Soininvaaran aloite asumisen merkittävästä lisäämisestä Helsingin keskustassa

Ei toimenpidettä.

15 §, Valtuutettu Otso Kivekkään aloite Valimon itäreunan rakentamisesta

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 31.1.2024.

16 §, Valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite ratsastuskoulusta Itä-Helsinkiin

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 31.1.2024.

17 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula