Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Ärende 8. / 41 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöstä ajalta 14.4.2020-11.5.2020:

4 § 24.4.2020
KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2020

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että tarkastusjohtajan päätöksiä ajalta 14.4.2020-11.5.2020 ei ollut.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä