Tarkastuslautakunnalle vuonna 2022 informoitavat asiat

Ärende 9. / 69 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöksiä ajalta 1.6-12.9.2022:

1 § 15.6.2022
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä
2 § 17.6.2022
Ehdokkaan nimeäminen kaupunginkanslian digitaalisen perustan toimintaa jatkavan ja perustettavan yhtiön tilintarkastajaksi

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että tarkastusjohtajan päätöksiä ajalta 1.6.-12.9.2022 ei ollut.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa
https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä