Motioner inlämnade vid sammanträdet

§ 23

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Budgetmotioner

  • Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om personaldimensioneringen inom deltidsdagvården

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

  • Motion av ledamoten Pentti Arajärvi m.fl. om bevarande av Lappvikens sjukhusområde i allmännyttigt bruk
  • Motion av ledamoten Abdirahim Hussein m.fl. om tjänster för förebyggande av utslagning och ensamhet
  • Motion av ledamoten Jukka Järvinen m.fl. om nedläggning av ölflytet
  • Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om uppdatering av stadens reseanvisningar
  • Motion av ledamoten Alviina Alametsä m.fl. om ökad tillgänglighet i stadens möteslokaler med hjälp av induktionsslinga

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng