Kaupunginvaltuuston 10.5.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 27. / 319 §

Kaupunginvaltuuston 10.5.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 10.5.2023 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

102 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

103 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

104 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

105 §, Eron myöntäminen varavaltuutetun luottamustoimesta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

106 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

107 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

108 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

109 §, AM-ohjelman 2020 seurantaraportti 2023

Ei toimenpidettä.

110 §, Malmin Pihlajamäen Rapakivenkuja 2 asemakaavan muutos (nro 12722)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle, kaavapäätöksestä tiedon pyytäneille, Gasgrid Oylle sekä Kymp/Taloudentuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

111 §, Valtuutettu Minna Lindgrenin aloite apuvälineiden palauttamisen sujuvoittamisesta

Ei toimenpidettä.

112 §, Valtuutettu Seija Muurisen aloite gerontologisista hoitajista terveysasemille

Ei toimenpidettä.

113 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna