Extra stadsfullmäktigesammanträde

Ärende 3. / 84 §

Extra stadsfullmäktigesammanträde

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade hålla ett extra sammanträde tisdagen den 15 maj 2018 kl. 18 i Mercuria Kauppiaiden Kauppaoppilaitos lokaler i Vanda.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Det anges i 94 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) att fullmäktige sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. Fullmäktige ska också sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandlingen av ett visst ärende.

Ett extra stadsfullmäktigesammanträde ordnas i anslutning till ett sammanträde som är gemensamt för alla fullmäktige i huvudstadsregionen. Det är meningen att det gemensamma fullmäktigesammanträdet ska behandla ett utlåtande om de lagförslag som gäller inrättande av landskap, ordnande av social- och hälsovården och valfriheten.

Det extra stadsfullmäktigesammanträdet och det gemensamma sammanträdet för fullmäktige i huvudstadsregionen ordnas på Mercuria Kauppiaiden Kauppaoppilatos i Vanda, Mårtensdalsvägen 36.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

stadsfullmäktiges ordförande
Tuuli Kousa

Mer information fås av

Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon: 09 310 36046

anja.vallittu@hel.fi

Lauri Menna, ledande sakkunnig, telefon: 09 310 36012

lauri.menna@hel.fi