Kaupunginvaltuuston 22.4.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Ärende 8. / 265 §

Kaupunginvaltuuston 22.4.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 22.4.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

119 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

120 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

121 §, Kyselytunti

122 §, Nuorten aloitteet 1.7. - 31.12.2019

123 §, Kunnan asukkaan aloitteet 1.7.-31.12.2019

Ei toimenpidettä.

124 §, Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen (12510)

Kaupunginhallitus antoi kaupunkiympäristölautakunnalle seuraavan valmistelukehotuksen:

Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikenteen toimivuuden ja asukasviihtyisyyden parantamiseksi selvitetään kaikkien eri liikennemuotojen näkökulmasta, millaisilla uusilla liikenneratkaisuilla voidaan sujuvoittaa Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikennettä ulosmenoteille ja vähentää Hernesaaren liikenteestä aiheutuvaa eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennettä.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helen Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Museovirastolle/kulttuuriympäristön suojelu, Väylävirastolle ja hyväksymispäätöksestä tiedon pyytäneille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialle sekä asemakaavoitukselle.

125 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 7 - 9 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna