Val av protokolljusterare

Ärende 2. / 96 §

Val av protokolljusterare

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

På förslag av ordföranden valdes ledamöterna Sanna Vesikansa och Mika Ebeling till protokolljusterare med ledamöterna Vesa Korkkula och Terhi Peltokorpi som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng