Ilmoitusasiat

Ärende 2. / 584 §

Ilmoitusasiat

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 13.10.2021 § 293

Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025

HEL 2021-009960 T 00 01 01

Kvsto 13.10.2021 § 297

Pasilan Radiokatu 15 ja 20 asemakaavan (nro 12617) muuttaminen Uudenmaan ELY-keskuksen tekemän oikaisukehotuksen johdosta

HEL 2016-011771 T 10 03 03

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Mer information fås av

Pirjo Moberg, hallintosihteeri, puhelin: +358 9 310 31507

pirjo.moberg@hel.fi