Mellunkylän (47.ko) asemakaavan muutos nro 12539, Koskenhaantie 34

HEL 2011-004354
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 16. / 95 §

Vesala, Koskenhaantie 34, asemakaavan muuttaminen (nro 12539)

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 • hyväksyä 26.2.2019 päivätyn asemakaavan muutoksen piirustuksen nro 12539 mukaisena. Asemakaavan muutos koskee 47. kaupunginosan (Mellunkylä) korttelin 47111 tonttia 23.
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko: www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:

  Kaupunkiympäristölautakunta päätti asemakaavan muutoksesta hallintosäännön 16 luvun 1 §:n kohdan 2 perusteella, koska kaavaratkaisulla ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia.

  Päätös on ehdotuksen mukainen.

  Stäng

  Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

  Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee liike- ja teollisuusrakennusten korttelialuetta (ALT), joka sijaitsee osoitteessa Koskenhaantie 34. Kaavaratkaisu mahdollistaa tontin käyttötarkoituksen muutoksen liike- ja teollisuusrakennusten korttelialueesta asuinpientalojen korttelialueeksi.

  Tavoitteena on, että käyttötarkoituksen muutoksella tontilla sallitaan asuntorakentaminen toimisto- ja pienteollisuusrakentamisen sijasta. Tonttitehokkuus samalla nousee. Tontilla sijaitsee toimitilarakennus, joka vuodesta 1985 on toiminut eläinlääkäriasemana. Olemassa oleva huonokuntoinen toimitilarakennus on tarkoitus purkaa.

  Uutta asuntokerrosalaa on 138 k-m². Yhteensä kerrosalaa on 628 k-m² ja tonttitehokkuus on e=0,30.

  Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että täydennysrakentamista edistetään.

  Päätökset kaavaratkaisun pohjana

  Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukainen.

  Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

  Alueella on voimassa asemakaava nro 8247 (vahvistettu 8.7.1980). Kaavan mukaan tontti on liike- ja teollisuusrakennusten korttelialuetta (ALT). Tontille osoitettu rakennusalan rakennusoikeus on 490 k-m².

  Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty tontinomistajan hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

  Kaavaratkaisun kustannukset

  Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa.

  Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

  Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

  Viranomaisyhteistyö

  Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:

  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

  Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuollolla ei ole huomautettavaa.

  Mielipiteet

  Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistui rakennusten sijoittumiseen, korkeuteen ja pintavesien poisjohtamiseen.

  Kirjallisia mielipiteitä saapui 1 kpl.

  Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 19.10.–19.11.2018

  Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta on lähetetty kirje ulkokuntalaiselle maan omistajalle.

  Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus.

  Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat rakennusten korkeuksiin sekä rakennusalan ja rakennusten pohjapiirrosten esittämiseen.

  Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavaratkaisuun.

  Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

  • Helen Sähköverkko Oy
  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

  Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

  Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saadusta muistutuksesta ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

  Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset –liitteeseen. Tehdyt muutokset ovat luonteeltaan vähäisiä, joten kaavaehdotusta ei ole ollut tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

  Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

  Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

  Tarkemmat perustelut

  Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

  Sovelletut säännökset

  Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §, 51 §, 52 §, 54 §, 57 §, 59 §, 62 §.

  Stäng

  Detta beslut publicerades 07.03.2019

  VALITUSOSOITUS

  Pöytäkirjan 94 (Kustannusten osalta:), 95 (Kustannusten osalta:) ja 96 (Kustannusten osalta) §:t.

  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

  Valitusoikeus

  Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

  Valitusaika

  Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

  Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

  Valitusviranomainen

  Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

  Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

  Sähköpostiosoite:    
  helsinki.hao@oikeus.fi
  Postiosoite:
  Radanrakentajantie 5
   
  00520 HELSINKI
  Faksinumero:
  029 56 42079
  Käyntiosoite:
  Radanrakentajantie 5
  Puhelinnumero:
  029 56 42000

  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

  Valituksen muoto ja sisältö

  Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

  Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

  Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

  Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

  Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

  Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
  Oikeudenkäyntimaksu

  Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Sähköpostiosoite:
  helsinki.kirjaamo@hel.fi
  Postiosoite:
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Faksinumero:
  (09) 655 783
  Käyntiosoite:
  Pohjoisesplanadi 11-13
  Puhelinnumero:
  (09) 310 13700 (Yleishallinto)

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  VALITUSOSOITUS

  Pöytäkirjan 95 ja 96 §:t.

  Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

  Valitusoikeus

  Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kunnallisvalituksella

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. Vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidettävä asemakaavan muutosta, jossa muutetaan rakennuskorttelin tai muun alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, supistetaan puistoja tai muita lähivirkistykseen osoitettuja alueita taikka nostetaan rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua korkeutta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, heikennetään rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvojen säilymistä taikka muutetaan kaavaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja)
  • viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
  • maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia
  • rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.
  Valitusaika

  Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

  Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

  Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

  Valitusperusteet

  Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
  • päätös on muuten lainvastainen.
  Valitusviranomainen

  Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

  Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

  Sähköpostiosoite:
  helsinki.hao@oikeus.fi
  Postiosoite:
  Radanrakentajantie 5
   
  00520 HELSINKI
  Faksinumero:
  029 56 42079
  Käyntiosoite:
  Radanrakentajantie 5
  Puhelinnumero:
  029 56 42000

  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

  Valituksen muoto ja sisältö

  Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

  Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

  Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

  Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

  Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai ehyttä ole syytä epäillä.

  Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
  Oikeudenkäyntimaksu

  Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun.

  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Sähköpostiosoite:
  helsinki.kirjaamo@hel.fi
  Postiosoite
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Faksinumero
  (09) 655 783
  Käyntiosoite
  Pohjoisesplanadi 11–13
  Puhelinnumero
  (09) 310 13700

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  Stäng

  Föredragande

  kaupunkiympäristön toimialajohtaja
  Mikko Aho

  Mer information fås av

  Juuso Ala-Outinen, suunnittelija, puhelin: 09 310 20769

  juuso.alaoutinen@hel.fi

  Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 37129

  jussi.jaaska@hel.fi

  Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 09 310 37479

  mari.soini@hel.fi

  Pekka Leivo, diplomi-insinööri, puhelin: 09 310 37388

  pekka.leivo@hel.fi