Asemakaavan muutos, Herttoniemi, Työnjohtajankadun korttelit, asemakaava nro 12481

HEL 2011-010482
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 152 §

Detaljplaneändring för kvarteren vid Arbetsledaregatan i Hertonäs (nr 12481)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för kvarteren 43052, 43054 och 43084 samt tomten 1 i kvarteret 43053 och för gatu-, park- och järnvägsområden i 43 stadsdelen (Hertonäs, Hertonäs företagsområde) enligt ritning nr 12481, daterad 28.11.2017 och ändrad 29.5.2018, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Staden planerar att bygga bostäder samt affärs- och verksamhetslokaler på områden där industriell verksamhet har upphört och på obebyggda tomter i den södra delen av Hertonäs företagsområde. Målet är att utvidga Hertonäs centrum och att anlägga ett stadsområde som har blandade funktioner, är urbant och arkitektoniskt levande samt ligger vid goda kollektivtrafikförbindelser.

Kvarteren 43084 och 43052 samt tomten 43053/1 ändras till kvartersområde för centrumfunktioner av vars totala våningsyta, beroende på vilket kvartersområde saken gäller, minst 15–30 % ska användas för byggande av affärs-, kontors- eller servicelokaler, hotell eller servicebostäder. Merparten av kvarteret 43054 ändras till kvartersområde för flervåningshus samt delvis till kvartersområde för verksamhetsbyggnader och bilplatser. I kvartersområdet för bilplatser placeras ett parkeringshus som skyddar bostäderna för bullret från Österleden. Ovanpå parkeringshuset ska man bygga 7 500 m² vy med verksamhets- eller motionslokaler eller kommersiella förråd. I kvarteret 43054 utgörs cirka 15 % av den totala byggrätten av annat än bostadsvåningsyta. Det befintliga byggnadsbeståndet på tomterna får rivas med undantag av den äldsta delen av byggnaden i G.W. Sohlbergs fabrikskomplex. Den delen kommer i huvudsak att skyddas och omdisponeras för användning som verksamhetslokal.

Den planmässiga lösningen för kvarteret 43084 är principiell. Genomförandet av planläggningen på den punkten liksom i fråga om övriga områden styrs med hjälp av planbestämmelser och dessutom de anvisningar som ingår i planbeskrivningens kvarterskort.

Detaljplaneutkastet har en våningsyta på sammanlagt ca 167 000 m². Den nya bostadsvåningsytan uppgår till ca 136 000 m². Antalet invånare ökar med ca 3 400. Byggnaderna ska ha en höjd som varierar mellan 6 och 16 våningar. Kvartersområdenas genomsnittliga exploateringstal är e = 2,7.

Det har gjorts upp en trafikplan i samband med detaljplanelösningen (ritning nr 6768, bilaga 4). Breddningen av Planerargatan enligt planförslaget inverkar på trafik- och gatuarrangemangen i hela centrala Hertonäs, varför dessa har presenterats som en trafikmässigt enhetlig helhet utöver planläggningsområdet. Trafik- och gatuarrangemangen är förenliga med de av stadsplaneringsnämnden 9.5.2017 godkända trafikplaneringsprinciperna för Hertonäs centrum.

Det förutvarande järnvägsområdet mellan kvarteren 43053 och 43054 ändras till en gårdsgata, som kommer att utgöra en fortsättning på den nuvarande Ingenjörsgatan. Gårdsgatan anläggs som en parkliknande miljö där man kan vistas. Området har endast få trivsamma offentliga platser utomhus. Montörsparkens leder för fotgängare och cykeltrafik flyttas.

Genomförandet av planlösningen utvidgar Hertonäs centrum och gör det till ett effektivt bebyggt område på ett sätt som påminner om innerstaden och där det finns en betydande mängd nya bostäder.

Stäng

Detaljplanelösningen är förenlig med generalplan 2016 för Helsingfors och bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål.

Området ligger i den södra delen av Hertonäs företagsområde, vars förutvarande industriområdesfunktioner möter dels de kommersiella tjänster som ligger koncentrerade nära metrostationen, dels bostadsområdet Hertonäs strand. Stadsbildens ofullbordade karaktär präglar företagsområdets södra del på grund av det stora antalet obebyggda eller underutnyttjade fastigheter där.

För området gäller flera detaljplaner från åren 1981–2013.

Alla tomter i kvarteren 43052, 43053 och 43054 är i privat ägo. Kvarteret 43084 och övriga områden ägs av staden. Arbetet med att revidera detaljplanen har påbörjats på stadens och markägarnas initiativ och innehållet i lösningen har förhandlats fram med sökandena.

Kostnader

Genomförandet av detaljplanen och trafikarrangemangen för det område som planändringen gäller medför följande kostnader för staden (11/2017, exkl. moms):

Gatuområden och öppna platser   4,0 mn euro
Flyttning av ledningar    0,5 mn euro
Totalt 4,5 mn euro

Arbetsledaregatans nya avlopp medför kostnader på 0,1 mn euro och separeringen av Ingenjörsgatans kombinerade avlopp kostnader på 0,3 mn euro för HRM. Dessutom uppstår det kostnader för Helen Elnät Ab för utbyggnaden av eldistributionsnätet.

Kostnadskalkylen innehåller inte kostnader för sanering av eventuellt förorenad mark.

Trafikplanen sträcker sig utöver det område som planändringen gäller. Kostnadskalkylen för trafikarrangemangen utanför planläggningsområdet uppgår till ca 6 mn euro.

Värdet av den nya byggrätt som planläggs uppgår till 12–14 mn euro i fråga om mark som ägs av staden. Staden får dessutom inkomster i form av markanvändningsersättningar för de privatägda tomterna. Staden får markanvändningsersättningar till ett värde av ca 12,5 mn euro. Markanvändningsavtalen (fyra avtal) har undertecknats 3.4, 9.4 och 16.4.2019.

Planeringsfaser och växelverkan

Deltagandet och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 19.12.2017–24.1.2018.

Anmärkningar

Två anmärkningar gjordes mot detaljplaneförslaget. I den ena anmärkningen konstaterades det att den avsedda planen är bra och att det är önskvärt att man anvisar mera mark för bostadsbyggande genom att ta av Hertonäs industriområde.

I den andra anmärkningen ombeds staden fästa uppmärksamhet särskilt vid högklassig gårdsplanering och anläggning av offentliga områden.

Utlåtanden

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Helen Elnät Ab, räddningsnämnden och stadsmuseet gav utlåtanden om detaljplaneförslaget.

HRT konstaterade att metron fungerar som planläggningsområdets huvudsakliga kollektivtrafikförbindelse. I trafikplanen har man väl tagit hänsyn till att man ska kunna ta sig till stationen till fots och med cykel på ett smidigt sätt. Busshållplatsernas läge har planerats tillsammans med HRT. Busshållplatslösningen på Båtviksgatan i riktning söderut är inte i linje med planeringsanvisningarna. På den punkten vore det bra att pröva alternativa lösningar. I planeringen av planläggningsområdet bör man säkerställa att genomförandet av planen inte ska utgöra ett hinder för anläggande av spårväg på det sätt som konstateras vara bäst när saken utreds.

HRM konstaterade i sitt utlåtande att tomten 43054/2 saknar förbindningspunkt för ett spillvattenavlopp och att det i detaljplanebeskrivningens vattenförsörjningsbilaga inte har föreslagits att det byggs ett avlopp. Vattenförsörjningsbilagan bör kompletteras. En del av tomterna tillhörande kvarteret 43054 gränsar inte till ett gatuområde. Tomterna bör med hjälp av privata anslutningsledningar kopplas de omgivande gatornas vattenförsörjningsnätverk. Det konstateras i planbeskrivningen att man i samband med genomförandet av detaljplanen ska sträva efter att bygga om Ingenjörsgatans kombinerade avlopp till ett separerat system. Separeringen av det kombinerade avloppssystemet kommer att medföra kostnader för HRM.

Helen Elnät Ab konstaterade i sitt utlåtande att dess 2 × 110 kV:s luftledning på sträckan Södervik–Hertonäs löper längs detaljplanens västra kant. En 30 meter bred ledningskorridor har arrenderats för ledningen. Därutöver har ledningskorridoren på var sin sida kantzoner med en bredd på 10 meter där trädens höjd är begränsad. Byggandet bör ske utanför ledningskorridoren.

Stadsmuseet konstaterade i sitt utlåtande att den först byggda delen av G.W. Sohlbergs fabrik, en rödtegelbyggnad i tre våningar på planeringsområdet, i förslaget har markerats som en byggnad som i huvudsak ska skyddas (sr-2). Byggnaden, som ursprungligen är ritad av Erkki Huttunen år 1945 och som blev färdig år 1947, har senare byggts om och byggts ut flera gånger, men dess arkitektoniska karaktärsdrag kan alltjämt väl kännas igen. Stadsmuseet anser det som viktigt att man bevarar skikt av områdets industriella historia och att man på så sätt berikar en stadsstruktur stadd i förnyelse. Av de företag som etablerade sig i Hertonäs hörde G.W. Sohlberg till de största. Industribyggnaden i tegel är kulturhistoriskt och industrihistoriskt värdefull.

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och genmälena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som har framförts i anmärkningarna har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs detaljerat i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt.

Till slut

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens justerade framställning.

Stäng

Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 336

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemen yritysalue) kortteleita 43052, 43054, 43084 ja korttelin 43053 tonttia 1 sekä katu-, puisto- ja rautatiealueita koskevan asemakaavan muutoksen 28.11.2017 päivätyn ja 29.5.2018 muutetun piirustuksen numero 12481 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 14.03.2019 § 20

Päätös

Tonttipäällikkö päätti kumota 5.3.2019 (16 §) tekemänsä päätöksen maankäyttösopimuksen tekemisestä tontin 91-43-52-7 omistajan Kiinteistö Oy Herttoniemen Laivalahdenkatu 4 A:n kanssa.

Lisäksi tonttipäällikkö päätti tehdä tontin 91-43-52-7 omistajan Kiinteistö Oy Herttoniemen Laivalahdenkatu 4 A:n kanssa liitteen 1 mukaisen sopimuksen.

Samalla tonttipäällikkö päätti oikeuttaa hallinto- ja tukipalveluiden kiinteistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(MA143-10)

Päätöksen perustelut

Kumottava päätös

Tonttipäällikkö päätti 5.3.2019 (16 §) tehdä tontin 91-43-52-7 omistajan Kiinteistö Oy Herttoniemen Laivalahdenkatu 4 A:n kanssa sopimuksen.

Päätöksen liitteenä oli erehdyksessä eri sopimus kuin se, joka oli tarkoitus tehdä. Siksi 5.3.2019 (16 §) tehty päätös tulee kumota ja tehdä uusi päätös.

Voimassa oleva asemakaava

Tontilla 91-43-52-7 on voimassa asemakaava nro 8238, joka on vahvistettu 4.9.1981. Tontti on merkitty siinä kuulumaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (TTV). Tontin rakennusoikeus on 3 590 k-m².

Asemakaavan muutosehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esitti 29.5.2018 kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen nro 12481 hyväksymistä.

Muutosehdotuksessa tontti 91-43-52-7 on merkitty kuulumaan keskustatoimintojen korttelialueeseen, jonne saa sijoittaa asumista (C-1). Uutta asuinrakennusoikeutta tulee 4 478 k-m².

Maankäyttösopimus

Asemakaavan muutos korottaa tontin 91-43-52-7 arvoa merkittävästi, joten tonttiyksikkö on käynyt maanomistajien kanssa kaupunginhallituksen 9.6.2014 (685 §) tekemän päätöksen mukaiset neuvottelut.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva sopimus, jonka mukaan maanomistaja suorittaa kaupungille 465 000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Korvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamispäivästä maksupäivään kaksi prosenttia vuodessa. Korotus pyöristetään lähimpään 1 000 euroon.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.9.2017 (115 §) tekemän päätöksen mukaan tonttipäällikkö päättää maankäyttösopimuksen hyväksymisestä ja siihen liittyvistä aluejärjestelyistä 1 500 000 euron kokonaisarvoon saakka.

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 05.03.2019 § 16

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo@hel.fi

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.03.2019 § 131

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus tekee tontin 91-43-53-1 omistajan Helsingin Osuuskauppa Elannon kanssa liitteen nro 3 mukaisen sopimuksen.

(MA143-8)

05.03.2019 Ehdotuksen mukaan

29.05.2018 Ehdotuksen mukaan

28.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo@hel.fi

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi

Pelastuslautakunta 09.01.2018 § 12

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12481:

1. Kaava-alueen sammutusvesijärjestelyt tulisi suunnitella alueelle yhtenä kokonaisuutena. Uudisrakentamisen myötä alueella jo entuudestaan olevia paloposteja ei voida pitää riittävänä tasona sammutusvedelle.

2. Kaavan tulisi mahdollistaa tarvittavien savunpoistokuilujen, sammutusvesialtaiden, sammutusvesiasemien ja muiden vastaavien pelastustoimintaa tukevien järjestelyiden sijoittamisen kaava-alueelle (tarvittaessa myös rakennuksiin ja kansitasoille). Myös maanalaisten tilojen edellyttämät sammutusreitit tulee huomioida tilavarauksissa.

3. Jatkosuunnittelussa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa. Suunnittelussa tulee huomioida pelastuslaitoksen julkaisemat ohjeistukset rakenteellista paloturvallisuutta koskien.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot

Joonatan Suosalo, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31030222

joonatan.suosalo@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 9.1.2018

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Herttoniemen Työnjohtajankadun asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Herttoniemen yritysalueen eteläosassa on poistuvaa teollisuutta ja rakentamattomia tontteja. Aluetta suunnitellaan tehokkaasti rakennettuna sekoitettujen keskustatoimintojen ympäristönä, jossa on asuntojen lisäksi sekä liike-, palvelu- ja muita toimitiloja. Asemakaavan muutos koskee Työnjohtajankatuun rajoittuvia kortteleita ja tontteja. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu tonttien viereisiä katualueita sekä osa Asentajanpuistosta.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1981–2013) ja niissä osa alueen tonteista on toimistorakennusten, osa toimistorakennusten ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus ja varastorakennusten korttelialuetta ja osa teollisuus ja/tai varastorakennusten korttelialuetta. Kortteleiden 43053 ja 43054 välissä oleva alue on rautatiealuetta.

Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2016) alue on merkitty liike- ja palvelukeskustaksi C1, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena.

Suunnittelualueella sijaitseva punatiilinen, kolmikerroksinen G.W. Sohlbergin tehtaan ensimmäinen rakennusosa on merkitty asemakaavaehdotuksessa pääosiltaan suojeltavaksi rakennukseksi (sr-2). Alun perin Erkki Huttusen vuonna 1945 suunnittelemaan ja 1947 valmistuneeseen rakennukseen on myöhemmin tehty useita muutoksia ja laajennuksia, mutta sen arkkitehtoniset ominaispiirteet ovat edelleen hyvin tunnistettavissa. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että alueen teollisesta historiasta jää kerrostumia rikastamaan uudistuvaa kaupunkirakennetta. G.W. Sohlberg oli suurimpia Herttoniemeen asettuneita yrityksiä, ja tiilinen teollisuusrakennus on kulttuurihistoriallisesti ja teollisuushistoriallisesti arvokas.

Kaupunginmuseolla ei ole kaavaehdotuksesta huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 21.12.2017

Lisätiedot

Petteri Kummala, tutkija, puhelin: 310 36940

petteri.kummala@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 12.09.2017 § 21

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12481 pohjakartan kaupunginosassa 43 Herttoniemi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12481
Kaupunginosa: 43 Herttoniemi
Kartoituksen työnumero: 33/2017
Pohjakartta valmistunut: 4.9.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Nimistötoimikunta 05.04.2017 § 28

Nimistötoimikunta käsitteli Herttoniemen yritysalueella tarvittavaa nimistöä arkkitehti Mikko Näverin esittelyn pohjalta.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle nimeä

Peltisepänkuja–Plåtslagargränden
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (teollisuusammattilaiset). Korttelissa toiminut, Gabriel Wilhelm Sohlbergin (1851–1913) vuonna 1876 perustama Oy G. W. Sohlberg Ab valmisti mm. peltikattoja. Alkuun Sohlbergin peltisepänverstas sijaitsi Ullanlinnassa.

Alueen muihin nimistötarpeisiin palataan myöhemmin tarvittaessa.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2016 § 440

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 • hyväksyä 13.12.2016 päivätyn Työnjohtajankadun kortteleiden asemakaavan muutosluonnoksen laadittavan asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi. Asemakaavan muutosluonnos koskee 43. kaupunginosan (Herttoniemi)  kortteleita 43052, 43054, 43084 ja korttelin 43053 tonttia 1 sekä katu-,  puisto- ja rautatiealueita.
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla: kohdassa Päätöksenteko
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot

Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri@hel.fi

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen@hel.fi

Kati Immonen, insinööri (maaperän pilaantuneisuus ja haitta-aineet), puhelin: 310 37254

kati.immonen@hel.fi

Peik Salonen, insinööri (teknillistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37248

peik.salonen@hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 27.10.2016

Alueen etelä- ja pohjoislaidalla on pohjasuhdetiedoissa havaittu ohuehko savikerros. Alueen keskiosa sijoittuu kitkamaa-alueelle.

Rakennusten perustamisolosuhteet alueella ovat hyvät.

Etelä- ja pohjoislaidalla rakennukset perustetaan lyöntipaaluilla kantavan kitkamaan tai kallion varaan. Keskialueella matalampien rakennusten (alle 8 krs) osalla olosuhteet maanvaraiselle perustamiselle ovat hyvät. Korkeampien rakennusten osalla maanvaraisen perustamisen mahdollisuutta voidaan harkita tarkempien pohjatutkimustietojen perusteella.

Katujen ja yleisten alueiden perustamisolosuhteet ovat hyvät.

Lisätiedot

Miia Paatsema, projektipäällikkö, puhelin: 310 37820

miia.paatsema@hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 11.10.2016

Herttoniemen yritysalueen eteläosaan, jossa on poistuvaa teollisuutta ja rakentamattomia tontteja, suunnitellaan asuntoja sekä liike-, palvelu- ja muita toimitiloja. Tavoitteena on rakentaa urbaania ja arkkitehtonisesti eloisaa kaupunkia hyvien julkisen liikenteen yhteyksien ja kehittyvien kaupallisten palveluiden äärelle.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1981–2013) ja osa alueen tonteista on toimistorakennusten, osa teollisuus ja varastorakennusten korttelialuetta. Yleiskaava 2002:ssa osa alueesta on merkitty keskustatoimintojen alueeksi ja osa työpaikka-alueeksi. Helsingin uudessa, tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa (2016) alue on merkitty liike- ja palvelukeskustaksi C1, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena.

Osa tonteista on tyhjillään ja osalla sijaitsee monen ikäistä ja vaihtelevaa toimitilojen ja teollisuuden rakennuskantaa 1940-luvulta 1990-luvulle. Kaupunginmuseo pitää erittäin tärkeänä, että suunnittelualueen historiasta jää kertomaan edes yksi rakennus. Punatiilinen kolmikerroksinen G.W. Sohlbergin tehtaan ensimmäinen rakennusosa on merkitty asemakaavan luonnoksessa suojeltavaksi rakennukseksi. Rakennuksen suunnittelivat arkkitehdit Erkki Huttunen ja Einari Teräsvirta ja se rakennettiin vuosina 1945-47. G.W. Sohlberg oli suurimpia Herttoniemeen asettuneita yrityksiä. Kulttuurihistorian vaalimisen näkökulmasta on tärkeää, että alueen teollisesta historiasta jää kerrostumia rikastamaan uudistuvaa kaupunkirakennetta. Tiilinen teollisuusrakennus on kulttuurihistoriallisesti ja teollisuushistoriallisesti arvokas.

Herttoniemen teollisuusalue on osittain muuttumassa pääkäyttötarkoitukseltaan asuinalueeksi. Alueen historian kannalta muutos on merkittävä. Tämän vuoksi kaupunginmuseo esittääkin, että alueesta tehdään suppea rakennushistoriaselvitys ja se dokumentoidaan valokuvaamalla ennen kuin muutoksiin ryhdytään.

Kaupunginmuseolla ei ole osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavaluonnoksesta muuta huomautettavaa.

Lisätiedot

Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto@hel.fi

Rakennusvirasto 5.10.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1082-01/16, Työnjohtajankadun korttelit. Määräaika on 4.11.2016.

Sijainti ja tavoitteet

Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, jossa on poistuvaa teollisuutta ja rakentamattomia tontteja, suunnitellaan asuntoja sekä liike-, palvelu- ja muita toimitiloja. Tavoitteena on rakentaa urbaania ja arkkitehtonisesti eloisaa kaupunkia hyvien julkisen liikenteen yhteyksien äärelle.

Suunnittelualueeseen kuuluu lisäksi tonttien viereisiä katualueita sekä osa Asentajanpuistosta. Asentajanpuistoa on tavoitteena kehittää vastaamaan paremmin alueen kasvavaan asukasmäärään. Entistä rautatiealuetta kiinteistöjen välissä Konemestarinkadun ja Työnjohtajankadun välillä kehitetään Insinöörinkadun jatkeena ja se siirtyy kaavan myötä katualueeksi.

Lausunto

Herttoniemen teollisuusaluetta ollaan tiivistämässä ja sinne sijoitetaan yhä enemmän myös asuntorakentamista.

Asentajan- ja Valurinpuisto luovat yhdessä tärkeän vihervyöhykkeen ja samalla kevyen-, pyöräliikenteen ja jalankulun reitin Herttoniemenrannasta Itäkeskuksen suuntaan sekä ainoan laajahkon puistokokonaisuuden Herttoniemen teollisuusalueen sisällä. Puistot vaikuttavat olennaisesti tulevien asukkaiden viihtymiseen teollisuusympäristössä. Tämän vuoksi Valurin- ja Asentajanpuiston pinta-alaa ei pidä olennaisesti pienentää. Kaavamuutoksen tulisikin luoda puitteet viheralueiden kehittämiselle yhdessä uusien asukkaiden kanssa.

Hampuris-pikaruokaravintolalle tai muulle vastaavalle toiminnalle tulee hakea kaava-alueelta paremmin sille soveltuva paikka. Nykyinen paikka puiston laidalla on tuulinen ja avoin, mikä aiheuttaa roskien leviämistä pitkälle ympäristöön kuten sen vieressä olevaan puistoon. Yleisilme kärsii ravintolan keskeisestä ja näkyvästä sijainnista.

Lisätiedot

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing@hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.05.2019

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 
E-postadress:
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Timo Lindén, stf. stadssekreterare, telefon: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi