Asemakaavan muutos nro 12665, Konala tontit 32038/2, 3, 6 ja 7, Konalajankuja, KOy Konalankuja 1-3

HEL 2013-003894
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 145 §

Detaljplaneändring för Kånalagränden 1–5 i Kånala (nr 12665)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändringen för kvarteret 32038 och gatuområdet i 32 stadsdelen (Kånala) enligt ritning nr 12665, daterad 20.10.2020 och ändrad 2.3.2021, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen (ett nytt kvarter 32057 skapas).

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller ett område för industri- och lagerbyggnader i mellersta Kånala, i närheten av servicekvarteret för kommersiella tjänster och köpcenter Ristikko i Kånala. Detaljplanelösningen gör det möjligt att ändra områdets funktion till ett omväxlande område för boende och affärslokaler. Dessutom möjliggör detaljplanelösningen att ett nytt daghem byggs i området. Avsikten är att göra området till ett trivsamt, grönt och urbant närcentrumsområde där affärslokaler, närservice och boende är naturligt anpassade till varandra. Särskilt avseende har fästs vid att bygga i fotgängarens skala och att det finns aktiviteter i våningarna på marknivå. De nya bostadskvarteren med affärslokaler på gatunivå främjar utvecklingen av centrumområdet i Kånala till ett mångsidigt stadsdelscentrum.

Den nya bostadsytan uppgår till 40 000 m² vy, den nya affärsytan till 1 400 m² vy och den nya serviceytan till 2 000 m² vy. Det kvartersexploateringstal som detaljplanen möjliggör i kvartersområde för flervåningshus AK är ca e=1,6 och i kvartersområde för bostadshus och affärsbyggnader AL ca e=1,7. Detaljplanen gör det möjligt att ca 1 000 nya invånare flyttar till området.

I samband med detaljplanen har det utarbetats en trafikplan (ritning nr. 7016) som utöver Kånalagränden och Konalanpolku även gäller den mellersta delen av Kånalavägen. Staden anser att det är viktigt att Kånalavägens gaturum blir mer urbant och tätare än i nuläget, eftersom det kopplar bostäder, verksamhetslokaler och närservice i området till varandra. Det viktigaste i utvecklingen av Kånalavägen är att området är tryggt för fotgängare, trafikarrangemangen är tydliga, gaturummet är trivsamt och att det är lätta att uträtta ärenden där.

Beslut som detaljplanen bygger på

Enligt Generalplanen 2016 för Helsingfors är det fråga om ett område för närcentrum C3 och ett bostadsdominerat område A2. Enligt den underjordiska generalplanen 2021 finns inga underjordiska lokalreserveringar i området. Den nu utarbetade detaljplanelösningen stämmer överens med de ovannämnda generalplanerna.

Planlösningen bidrar till att stadens strategiska mål kan uppnås då den främjar stadens tillväxt genom ny bostadsproduktion. Byggandet anvisas inte till stadens mest värdefulla naturområden.

Områdets utgångspunkter och nuläge

I området finns i nuläget två produktionsbyggnader inom industrin, två kontorsbyggnader och en byggnad för yrkesläroanstalter. Byggnaderna har byggts på 1970-talet. De befintliga byggnaderna i två eller tre våningar är stora och har en anspråkslös arkitektur. Utöver byggnaderna är området nästan helt asfalterat inklusive parkeringsfält och farleder.

Området gränsar i väster och söder till Ledåkers park som är ett viktigt friluftsområde för närområdets invånare. Söder om Ledåkers park ligger Riåkersvägens flervåningshusområde och i mitten av det glest bebyggda bostadsområdet ligger lågstadieskolan Konalan ala-aste. På bostadsområdet vid Riåkersvägen byggs byggnader i tre eller fyra våningar. Väster om Ledåkers park ligger låghus- och småhusområden som är byggda på 1980-talet.

Flera detaljplaner (från 1962-2007) gäller för området och i dem har området betecknats som ett kvartersområde för kombinerade industri- och lagerbyggnader samt ett kvartersområde för industri- och lagerbyggnader och byggnader för undervisningsverksamhet. Områdets byggrätt har antecknats i de gällande detaljplanerna med exploateringstalet e=1,0.

Kvartersområdena är privatägda. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med den sökande.

Detaljplanelösningens kostnader

Detaljplanelösningen har preliminärt beräknats medföra följande kostnader för staden, exklusive mervärdesskatt:

Gatuområden 0,5 milj. euro
Flyttning av ledningar 0,15 milj. euro
Daghem 9 milj. euro
Totalt 10 milj. euro

Dessutom medför genomförandet av den trafikplan som utarbetades i samband med detaljplaneändringen kostnader för ändringar av Kånalavägen utanför detaljplaneområdet. Kostnader för dessa har beräknats uppgå till ca 1,8 miljoner euro varav 1,5 miljoner euro medförs av byggande av gatuområden och belysning. Kostnader för att flytta de ledningar som måste flyttas har beräknats enligt följande: kostnader för att flytta fjärrvärmeledningar ca 200 000 euro och kostnader för att flytta vattenledningar ca 60 000 euro.

Utöver de kostnader som nämns ovan bör man förbereda sig på kostnader som medförs av att flytta el- och datakommunikationskablar. I fråga om daghemmet preciseras kostnaderna vid närmare planering.

Detaljplaneändringen höjer tomternas värde och innebär därför en betydande fördel för markägaren. Staden får markanvändningsersättningar för de privatägda tomterna. Markanvändningsavtal och föravtal för fastighetsaffärer har godkänts på stadens vägnar genom tomtchefens beslut 5.11.2021 (§ 60-63) och har undertecknats.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 6.11.–7.12.2020.

Det gjordes fyra anmärkningar mot detaljplaneförslaget varav två gällde trafikplanen i anslutning till detaljplanändringen, en gällde beaktandet av fåglar i planeringen av nybyggnadernas glasning och i en ombads staden lämna information om beslut som gäller detaljplanändringen till den som lämnat in anmärkningen.

Följande myndigheter gav utlåtande om förslaget:

 • Helen Elnät Ab
 • samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
 • Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

I utlåtandena ingår inga invändningar mot detaljplaneförslaget.

Åtgärder efter att förslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna mot förslaget till detaljplan i sammandrag och bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Med beaktande av målen med planen är det inte ändamålsenligt att ändra förslaget med anledning av påpekandena.

Det gjordes ändringar av teknisk natur i detaljplanekartans beteckningar, bestämmelser och övriga material efter att planen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Närmare motiveringar

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motiveringarna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Stäng

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 369

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 32. kaupunginosan (Konala) korttelin 32038 ja katualueen asemakaavan muutoksen 20.10.2020 päivätyn ja 2.3.2021 muutetun piirustuksen nro 12665 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu uusi kortteli 32057).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 97

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 20.10.2020 päivätyn ja 2.3.2021 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12665 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 32. kaupunginosan (Konala) korttelia 32038 ja katualuetta (muodostuu uusi kortteli 32057).

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

20.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Minna Koskinen, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 37469

minna.koskinen@hel.fi

Eeva Väistö, liikenneinsinööri (liikennesuunnittelu), puhelin: 310 37353

eeva.vaisto@hel.fi

Kati Immonen, insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37254

kati.immonen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 22.06.2020 § 36

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12665 pohjakartan kaupunginosassa 32 Konala.
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12665
Kaupunginosa: 32 Konala
Kartoituksen työnumero: 20/2020
Pohjakartta valmistunut: 11.6.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Nimistötoimikunta 06.05.2020 § 17

Arkkitehti Minna Koskinen esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavan uuden nimen:

Konalanpolku–Kånalastigen

(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)

Perustelu: Liitynnäinen, Konalankujan ja alueen kokooja- ja pääkadun, Konalantien, mukaan.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 12.4.2019

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Konalankujan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Museo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Konalankujan korttelia 32038 (Konalankuja 1–5). Korttelissa sijaitsee nykyisin kaksi teollisuuden tuotantorakennusta, kaksi toimistorakennusta ja yksi ammatillisten oppilaitosten rakennus. Rakennukset ovat valmistuneet 1970-luvulla ja edustavat melko tyypillistä aikakauden toimisto- ja tuotantolaitosrakentamista. Kaikki suunnittelualueella sijaitsevat rakennukset on tarkoitus purkaa.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1962–2007) ja niissä alue on merkitty yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi ja teollisuus- ja varastorakennusten sekä opetustoimintaapalvelevien rakennusten korttelialueeksi. Korttelialueen käyttötarkoitus on muuttumassa asumisen ja toimitilan alueeksi. Suunniteltu asukasmäärän lisäys on noin 1 000 uutta asukasta.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Konalantien varren ja kauppakeskus Ristikon lähialuetta Konalan alueen monipuolisena ja tiivistyvänä lähikeskuksena Helsingin yleiskaavan (2016) mukaisesti. Uudisrakentamisen on suunniteltu olevan viidestä kahdeksaan kerroksista. Rakennusten alimpiin kerroksiin sijoitetaan liike- ja toimitilaa. Alueen pysäköinti on tarkoitus sijoittaa keskitetysti Konalantien varteen suunniteltavaan pysäköintilaitokseen. Lisäksi alueelle on tarkoitus rakentaa uusi päiväkoti. Sen pihatilojen osittaista sijoittamista Hilapellon puistoon tutkitaan. Samalla tarkastellaan alueen väestön kasvuun ja puiston kasvavaan käyttöpaineeseen perustuen uuden leikkipaikan sijoittamista puistoalueelle. Käärtipolun pohjoisosan itäpuolisen puistoalueen täydennysrakentamismahdollisuuksia tutkitaan.

Hankkeen vaikutukset kulttuuriympäristöihin ovat vähäiset. Kaupunginmuseolla ei ole Konalankujan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan huomautettavaa.

Lisätiedot

Petteri Kummala, tutkija, puhelin: 310 36940

petteri.kummala@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 08.06.2022

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.