Kaarelan, Honkasuon (33.ko) asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12540, Honkasuontie

HEL 2014-002344
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 344 §

Detaljplan och detaljplaneändring för Hongasmossa i Kårböle (nr 12540)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplan för kvarteren 33428–33429 samt gatu- och parkområden i 33 stadsdelen (Kårböle, Hongasmossa) samt detaljplaneändring för kvarteren 33373–33376 samt gatu-, park- och närrekreationsområden i 33 stadsdelen (Kårböle, Hongasmossa) enligt ritning nr 12540, daterad 9.10.2018 och ändrad 25.5.2021, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Behandling

Ledamoten Pirkko Ruohonen-Lerner understödd av ledamoten Pia Kopra föreslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning: Eftersom detaljplanen för Hongasmossa inte ens är i överensstämmelse med Helsingfors nya strategi, där även naturvärden poängteras på flera ställen, föreslår jag att Hongasmossa detaljplan återremitteras för ny behandling där man tar hänsyn till det utmärkta utlåtandet från Helsingfors naturskyddsförening - alltså avstår man helt och hållet från att bygga på flygekorrarnas kärnområden, vilket innebär att byggnaderna i kvarteren 33429 LPA och KL samt i östra delen av kvarter 33428 AK tas bort från planen.

1 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Eftersom detaljplanen för Hongasmossa inte ens är i överensstämmelse med Helsingfors nya strategi, där även naturvärden poängteras på flera ställen, föreslår jag att Hongasmossa detaljplan återremitteras för ny behandling där man tar hänsyn till det utmärkta utlåtandet från Helsingfors naturskyddsförening - alltså avstår man helt och hållet från att bygga på flygekorrarnas kärnområden, vilket innebär att byggnaderna i kvarteren 33429 LPA och KL samt i östra delen av kvarter 33428 AK tas bort från planen.

Ja-röster: 72
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Minja Koskela, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 10
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Elina Kauppila, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Tom Packalén, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Blanka: 3
Mai Kivelä, Tuomas Nevanlinna, Mika Raatikainen

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Elina Kauppila understödd av ledamoten Sami Muttilainen föreslog att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta beslutsförslaget med följande motivering:

Hongasmossa detaljplaneområde är en viktig del av ett enhetligt, och i Helsingfors stort och mångsidigt skogigt område, som har bevarats vid gränserna mellan Helsingfors, Esbo och Vanda. Området förenar skogarna i Skrapbergen i Vanda med skogarna i Fågelberga-Monikko, och är därför skogsekologiskt viktigt. Enligt förslaget ska det byggas på en skog som i en kartläggning av Helsingfors naturskyddsförening är skog med stor artrikedom i Metso-klassen I.

Utöver avverkningen av skogen och splittringen av skogslinjen är det tvivelaktigt att man i detaljplanen förstör ett duvhöksbo som har fridlysts med stöd av naturvårdslagen och där det i fjol har varit en kull vars ungar ringmärktes. I detaljplanelösningen konstateras också att den utplånar ett kärnområde för den utrotningshotade flygekorren.

Förekomsten av grön sköldmossa som nämns i detaljplaneförslaget indikerar att området har en mycket hög biodiversitet och det är därför till sina naturvärden betydande.
Vidare är det problematiskt att den områdesekologiska betydelsen mellan skogarna i Helsingfors och Vanda inte har utretts i nämnvärd utsträckning och att Helsingfors inte självständigt har utfört en utredning om de utrotningshotade arterna i området, till exempel i fråga om trädsvampar, lavar och mossor. I största allmänhet har omfattande naturutredningar inte gjorts, med undantag av flygekorren och grön sköldmossa. Dessutom har man inte heller utrett områdets betydelse för invånarna i närområdet.

Det råder en biodiversitets- och klimatkris. Helsingfors har i sin strategi förbundit sig till att värna om sin mångsidiga natur och stärka nätverket av skogar. Vi har sagt att vi verkställer verksamhetsprogrammet för tryggande av naturens mångfald på ett ambitiöst sätt och utreder alltid ett alternativ som sparar så många träd och växter som möjligt. Förslaget gör det inte och det är därför inte i överensstämmelse med den tillgängliga informationen eller med Helsingfors strategi. Det bör förkastas.

2 omröstningen

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Hongasmossa detaljplaneområde är en viktig del av ett enhetligt, och i Helsingfors stort och mångsidigt skogigt område, som har bevarats vid gränserna mellan Helsingfors, Esbo och Vanda. Området förenar skogarna i Skrapbergen i Vanda med skogarna i Fågelberga-Monikko, och är därför skogsekologiskt viktigt. Enligt förslaget ska det byggas på en skog som i en kartläggning av Helsingfors naturskyddsförening är skog med stor artrikedom i Metso-klassen I. Utöver avverkningen av skogen och splittringen av skogslinjen är det tvivelaktigt att man i detaljplanen förstör ett duvhöksbo som har fridlysts med stöd av naturvårdslagen och där det i fjol har varit en kull vars ungar ringmärktes. I detaljplanelösningen konstateras också att den utplånar ett kärnområde för den utrotningshotade flygekorren. Förekomsten av grön sköldmossa som nämns i detaljplaneförslaget indikerar att området har en mycket hög biodiversitet och det är därför till sina naturvärden betydande.
Vidare är det problematiskt att den områdesekologiska betydelsen mellan skogarna i Helsingfors och Vanda inte har utretts i nämnvärd utsträckning och att Helsingfors inte självständigt har utfört en utredning om de utrotningshotade arterna i området, till exempel i fråga om trädsvampar, lavar och mossor. I största allmänhet har omfattande naturutredningar inte gjorts, med undantag av flygekorren och grön sköldmossa. Dessutom har man inte heller utrett områdets betydelse för invånarna i närområdet. Det råder en biodiversitets- och klimatkris. Helsingfors har i sin strategi förbundit sig till att värna om sin mångsidiga natur och stärka nätverket av skogar. Vi har sagt att vi verkställer verksamhetsprogrammet för tryggande av naturens mångfald på ett ambitiöst sätt och utreder alltid ett alternativ som sparar så många träd och växter som möjligt. Förslaget gör det inte och det är därför inte i överensstämmelse med den tillgängliga informationen eller med Helsingfors strategi. Det bör förkastas.

Ja-röster: 72
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Minja Koskela, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Sanna-Leena Perunka, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuomi-Nikula, Erkki Tuomioja, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 7
Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Elina Kauppila, Pia Kopra, Laura Korpinen, Sami Muttilainen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Blanka: 6
Mai Kivelä, Teija Makkonen, Tuomas Nevanlinna, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Behandlingen fortsätter

Nej: Eftersom detaljplanen för Hongasmossa inte ens är i överensstämmelse med Helsingfors nya strategi, där även naturvärden poängteras på flera ställen, föreslår jag att Hongasmossa detaljplan återremitteras för ny behandling där man tar hänsyn till det utmärkta utlåtandet från Helsingfors naturskyddsförening - alltså avstår man helt och hållet från att bygga på flygekorrarnas kärnområden, vilket innebär att byggnaderna ikvarteren 33429 LPA och KL samt i östra delen av kvarter 33428 AK tas bort från planen.

Medlem Fullmäktigegrupp
Abib, Mukhtar Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Perunka, Sanna-Leena Liike Nyt Helsinki
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 22 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 12 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 7 2 2 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 3 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ej fullmäktigegrupp 1 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 8 1 0

Äänestys 2

Ja: Stadsstyrelsen

Nej: Hongasmossa detaljplaneområde är en viktig del av ett enhetligt, och i Helsingfors stort och mångsidigt skogigt område, som har bevarats vid gränserna mellan Helsingfors, Esbo och Vanda. Området förenar skogarna i Skrapbergen i Vanda med skogarna i Fågelberga-Monikko, och är därför skogsekologiskt viktigt. Enligt förslaget ska det byggas på en skog som i en kartläggning av Helsingfors naturskyddsförening är skog med stor artrikedom i Metso-klassen I. Utöver avverkningen av skogen och splittringen av skogslinjen är det tvivelaktigt att man i detaljplanen förstör ett duvhöksbo som har fridlysts med stöd av naturvårdslagen och där det i fjol har varit en kull vars ungar ringmärktes. I detaljplanelösningen konstateras också att den utplånar ett kärnområde för den utrotningshotade flygekorren. Förekomsten av grön sköldmossa som nämns i detaljplaneförslaget indikerar att området har en mycket hög biodiversitet och det är därför till sina naturvärden betydande. Vidare är det problematiskt att den områdesekologiska betydelsen mellan skogarna i Helsingfors och Vanda inte har utretts i nämnvärd utsträckning och att Helsingfors inte självständigt har utfört en utredning om de utrotningshotade arterna i området, till exempel i fråga om trädsvampar, lavar och mossor. I största allmänhet har omfattande naturutredningar inte gjorts, med undantag av flygekorren och grön sköldmossa. Dessutom har man inte heller utrett områdets betydelse för invånarna i närområdet. Det råder en biodiversitets- och klimatkris. Helsingfors har i sin strategi förbundit sig till att värna om sin mångsidiga natur och stärka nätverket av skogar. Vi har sagt att vi verkställer verksamhetsprogrammet för tryggande av naturens mångfald på ett ambitiöst sätt och utreder alltid ett alternativ som sparar så många träd och växter som möjligt. Förslaget gör det inte och det är därför inte i överensstämmelse med den tillgängliga informationen eller med Helsingfors strategi. Det bör förkastas.

Medlem Fullmäktigegrupp
Abib, Mukhtar Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka Ej fullmäktigegrupp
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Perunka, Sanna-Leena Liike Nyt Helsinki
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 22 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 12 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 7 2 2 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 3 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ej fullmäktigegrupp 1 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 5 4 0
Stäng

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplanen och detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller kvartersområden för bostadshus (A) och för småhus (AP) 33373–33376, gatu-, park- och närrekreationsområden samt ett område som saknar detaljplan i den nordvästra delen av Hongasmossa. Detaljplanelösningen möjliggör byggandet av flervåningshus i trä och ett parkeringshus som tjänar dem, en butik och affärslokaler, gator och rekreationsförbindelser.

En del av de redan planlagda men obebyggda bostadskvarteren i västra delen av Hongasmossa ligger i ett område som enligt den nya byggbarhetsutredningen är ett torvområde som lämpar sig dåligt för byggande. Målet med detaljplanelösningen är att möjliggöra tätare byggande på en mer genomförbar mark än i den ursprungliga detaljplanen. Det stadsbildsmässiga syftet är att göra de nya kvarteren för flervåningshus i trä med 3-7 våningar till en naturlig del av i områdeshelheten Hongasmossa. Målet är att de nya bostäderna samt dagligvarubutiken placeras i serviceområdet för den befintliga kollektivtrafiken. Viktiga mål är dessutom att förstärka den regionala grönförbindelsen mellan Malmgårdstoppen och Myrbacka friluftspark samt energieffektivt byggande och en anpassning till de föränderliga klimatförhållandena. Målet är att bygga en särpräglad och levande stadsdel.

Det bildas 18 750 m² ny våningsyta. Bostadstomternas totala våningsyta är 30 300 m², varav minst 200 m² ska byggas som affärslokaler. I kvartersområdet för affärsbyggnader finns 1000 m² vy för affärslokaler. Antalet invånare ökar med ca 500 jämfört med den gällande detaljplanen och de totala antalet invånare uppgår till ca 800 personer. Det genomsnittliga exploateringstalet för bostadstomterna är 1,41.

I samband med detaljplanelösningen (ritning nr 6878) har man tagit fram en trafikplan enligt vilken Hongasmossvägen kommer att koppla Hongasmossa bostadsområde till Råtorpsvägen i Vanda och vidare till Myrbacka och Vichtisvägen.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål genom att möjliggöra mångsidigt och energieffektivt byggande i trä inom verkningsområdet för en kollektivtrafikhållplats och service. I Generalplan 2016 för Helsingfors är området bostadsdominerat område A3, vars kvarterseffektivitet i huvudsak är 0,4–1,2 och av grundad anledning kan den kvartersspecifika exploateringen även vara större än det. Detaljplanelösningen baserar sig på byggande av flervåningshus på grund av markens dåliga byggbarhet i områdets västra del. När detaljplanen förverkligas kommer Hongasmossa dock fortfarande vara ett småhusdominerat bostadsområde. Detaljplanelösningen motsvarar Generalplan 2016 för Helsingfors. I Helsingfors underjordiska generalplan 2021 (nr 12704) finns inga reserveringar som har göra med detaljplanen. I detaljplanebeskrivningen hänvisas vidare till den föregående underjordiska generalplanen från 2011, eftersom den nya underjordiska generalplanen ännu inte hade vunnit laga kraft då nämnden behandlade detaljplaneärendet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) har 24.7.2020 beviljat staden ett undantagstillstånd enligt 49 § 3 mom. i naturvårdslagen (1096/1996) för att göra det möjligt att genomföra detaljplanen. Undantagstillståndet gäller flygekorrens livsmiljö. Undantaget kan beviljas av särskilda skäl eftersom någon alternativ lösning till genomförandet av planen inte har hittats och eftersom projektet inte äventyrar den gynnsamma nivån för skydd av flygekorrar.

Utgångspunkter för området och nuläge

Planeringsområdet är en del av Hongasmossa träbyggnadsområde som håller på att byggas upp. Området är i huvudsak obebyggd skog. Den västra delen av området är ett torvområde som lämpar sig dåligt för byggande. Området gränsar till Vanda stadsgräns. Vid Skrapbergsvägen i Vanda ligger campusområdet för yrkeshögskolan Metropolia, en distributionsstation för bränslen samt ändhållplatsen för stomlinjen 560 på cirka 100 meters avstånd från planområdets gräns.

För en del av detaljplanområdet gäller en detaljplan från 2015. Enligt den är området ett kvartersområde för bostadshus (A) och för småhus (AP), kvartersområde för bilplatser (LPA), gatuområde (Hongasmossvägen), park samt närrekreationsområde. En del av området är inte detaljplanelagt.

Helsingfors stad äger området. Detaljplanelösningen har utarbetats på initiativ av staden.

Detaljplanelösningens kostnader

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden, exklusive mervärdesskatt:

Grundberedning 1,6 mn euro  
Gator och trafikområden 1,4 mn euro  
Parker och rekreationsområden 0,4 mn euro  
Sammanlagt 3,4 mn euro  

Grundberedningen av Hongasmossvägens gatuområde har gjorts under beredningen av detaljplanen och kostnaderna för byggandet har varit cirka 0,7 miljoner euro. Grundberedningen av detaljplaneområdets övriga delar beräknas kosta 0,9 miljoner euro. Hongasmossvägen är under byggnad och gatans kostnadsberäkning är cirka 0,9 miljoner euro. Gatubyggandet i detaljplaneområdets övriga delar kostar cirka 0,5 miljoner euro.

Investeringskostnaderna för den nya våningsytan som planläggs uppgår till ca 130 euro/m². I samband med genomförandet av detaljplanen får staden intäkter av försäljning och utarrendering av tomterna. Värdet på byggrätten uppskattas vara ca 14 miljoner euro.

Dessutom förutsätter genomförandet av detaljplanen byggande av nätverket för samhällsteknisk försörjning. Innehavaren av nätverket står för dessa kostnader. Kostnaderna för vattenförsörjningsnätet beräknas uppgå till cirka 400 000 euro och kostnaderna för fjärrvärmenätet till cirka 70 000 euro. Kostnadsberäkningen omfattar de nätverk som eventuellt byggdes i samband med byggandet av Hongasmossvägen.

Byggnadernas anläggningskostnader uppskattas vara i genomsnitt cirka 200 € /m² vy, med det ungefärliga variationsintervallet 150–270 €/m² vy. Genom att placera parkeringsplatserna till en separat parkeringsanläggning är det möjligt att hålla kostnaderna för parkeringsplatserna på en rimlig nivå. Detaljplanen ger goda förutsättningar för en mångsidig fördelning av finansierings- och besittningsformer.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 22.11-21.12.2018.

En anmärkning gjordes mot förslaget till detaljplan. Anmärkningen gjordes av Helsingfors naturskyddsförening rf. Påpekandena i anmärkningen gällde bland annat tillräckligheten av kunskapsunderlaget i detaljplanenen i fråga om naturvärdena, en minskning av byggandet för att spara skogsområdet, den regionalt viktiga grönförbindelsen mellan Malmgårdstoppen och Skrapberget i Vanda samt detaljplanebestämmelsen om närrekreationsområdet.

Följande myndigheter gav utlåtande om förslaget till detaljplan:

 • Helen Elnät Ab
 • Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
 • Helsingforsregionens miljötjänster (HRM).

Påpekandena i utlåtandena gällde placeringen av transformatorstationen i området, beteckningen för medelspänningsnätet på beskrivningens bilagekarta, placeringen av busshållplatser, organiseringen av vattenförsörjningen i området samt ordnandet av ett återvinningsställe i samband med butiken.

Dessutom meddelade följande att de inte har något att yttra: Helen Ab, Vanda stad.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hållits offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningen och myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som framförts i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Närmare motivering

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motiveringarna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Stäng

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 780

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela, Honkasuo) kortteleiden 33428–33429 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan sekä 33. kaupunginosan (Kaarela, Honkasuo) kortteleiden 33373–33376 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muutoksen 9.10.2018 päivätyn ja 25.5.2021 muutetun piirustuksen nro 12540 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.06.2021 § 291

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 9.10.2018 päivätyn ja 1.6.2021 muutetun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12540 hyväksymistä. Asemakaava koskee 33. kaupunginosan (Kaarela, Honkasuo) kortteleita 33428–33429 sekä katu- ja puistoalueita ja asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan (Kaarela, Honkasuo) kortteleita 33373–33376 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

25.05.2021 Pöydälle

30.10.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

23.10.2018 Pöydälle

09.10.2018 Pöydälle

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 22.08.2018 § 30

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Ulla Jaakonaho, arkkitehti, puhelin: 310 37113

ulla.jaakonaho@hel.fi

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen@hel.fi

Pihla Sillanpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 31033671

pihla.sillanpaa@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 16.02.2021 § 12

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12540 pohjakartan kaupunginosassa 33 Kaarela. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12540
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 27/2017
Pohjakartta valmistunut: 4.12.2020 Uusinta (ensi tilaus 2017)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 22.08.2018 § 30

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 17.11.2021

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 
E-postadress:
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi