Asemakaavan muutos, Etelä-Haaga, Orapihlajatien ja Paatsamatien alue, asemakaavan numero 12501

HEL 2016-013346
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 193 §

Detaljplaneändring för Hagtornsvägens och Frangulavägens område i Södra Haga (nr 12501)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 11 i kvarteret 29081 och tomten 1 i kvarteret 29082 och gatu- och parkområden i 29 stadsdelen (Haga, Södra Haga) enligt ritning nr 12501, daterad 6.3.2018 och ändrad 30.10.2018, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplaneändringen gäller Hagtornsvägens och Frangulavägens omgivning i Södra Haga nordost om Kustbanans och Ringbanans järnvägsområde. För områdena planeras nya flervåningshusbostäder på sammanlagt 24 450 m² vy. Invånarantalet ökar med ca 600. Tomternas genomsnittliga exploateringstal är e=1,23.

I området vid Hagtornsvägen har flervåningshus i 4–5 våningar planerats. Bergkullen i området har bevarats obebyggd. Parkeringen placeras delvis under ett däck.

I området vid Frangulavägen har flervåningshus i 6 våningar planerats. Med byggnadsdelar i tre våningar har byggnadsmassan mjukats upp mot den bredvidliggande Hagtornsparken. Vid Hagtornsvägens och Frangulavägens korsning ligger Isku Invest Oy:s före detta lagerbyggnad som enligt planerna kommer att rivas. All parkering har placerats i en parkeringshall i två våningar i ett område på Isku Invest Oy:s lagerbyggnadstomt. Schaktningarna i området är till största delen färdiga. Förbindelsen från Hagtornsparken till den bredvidliggande Alprosparken har bevarats.

Att förverkliga detaljplanelösningen gör det möjligt att kompletteringsbygga i serviceområdet för den befintliga kollektivtrafiken, speciellt spårtrafiken, i Södra Haga. Hoplax station som ligger i närheten kommer att bli en viktig bytesstation för Jokerbanan. Man har strävat att anpassa nybyggandet enligt den grönskande miljön och det befintliga byggnadsbeståndet i området med detaljplanebeteckningar och -bestämmelser.

Stäng

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål och stämmer överens med Helsingfors nya generalplan med rättsverkningar.

För Hagtornsvägens område gäller två detaljplaner från åren 1960 och 1975. I de gällande detaljplanerna har området betecknats som kvartersområde för lagerbyggnader (TV) och som park- och gatuområde. Bergkullen ovan har betecknats som ett kvartersdel som ska bevaras i naturtillstånd.

För Frangulavägens område gäller tre olika detaljplaner från åren 1952, 1960 och 1985. I de gällande detaljplanerna har området betecknats som kvartersområde för lagerbyggnader (TV) och som park- och gatuområde.

Planeringsfaser och växelverkan

Största delen av Hagtornsvägens område är i Asunto Oy Helsingin Orapihlajatie 24:s (YIT Rakennus Oy) ägo. Helsingfors stad äger gatuområdena i den gällande detaljplanen. Parkområdena i den gällande detaljplanen är i huvudsak i stadens ägo. En liten del i parkens södra del är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.

Helsingfors stad äger Frangulavägens detaljplaneområde. Lagerbyggnaden som står tom på Frangulavägen 10 är i Isku Invest Oy:s ägo.

Deltagandet och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 27.3–25.4.2018. Det kom in 10 anmärkningar om förslaget till detaljplaneändring.

Anmärkningar

Påpekandena i anmärkningarna gällde kompletteringsbyggandets lämplighet för miljön, parkområdena, trafiken, riskerna och tjänsterna under byggtiden, växelverkan och beaktandet av invånarnas åsikter.

Utlåtanden

Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Trafikverket och Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) gav utlåtande om detaljplaneförslaget.

I utlåtandena fästes avseende på bl.a. ledningen av dagvattnen, byggandet i närheten av järnvägen och beaktandet av bullret och vibrationerna från järnvägen.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av dessa och genmälena till dem ingår i rapporten om växelverkan.

Trafikplan

Det har gjorts upp en trafikplan i samband med detaljplanelösningen (ritning nr 6804). Följande anges i trafikplanen:

 • Framför det nya bostadsområdet på avsnittet Hagtornsvägen 13–27 i södra kanten av Hagtornsvägen anläggs en gångbana
 • Frangulavägens och Degermyrvägens stora korsningsområde byggs om till en T-korsning och då kan en del av det nuvarande korsningsområdet ändras till en park med koppling till Hagtornsvägens vackra område med kalt berg
 • Hagtornsvägens tre korsningar längst i öster görs tydligare: körbanan görs smalare och bågradierna skarpare i syfte att dämpa bilhastigheterna och förbättra säkerheten vid övergångsställena.

Kostnader

Detaljplaneändringen medför följande kostnader för staden (12/2017, exkl. moms):

Gatuområden 330 000 euro
Parker 200 000 euro
Dagvattenarrangemang (inkl. flyttning av ledningar) 120 000 euro
Flyttning av fjärrvärmeledningar 40 000 euro
Flyttning av elnätsledningar 35 000 euro
   
Sammanlagt 725 000 euro

Det uppstår dessutom kostnader på ca 160 000 euro exkl. moms för Helen Elnät Ab på grund av byggande av en ny transformatorstation och ett elnät. Kostnadsberäkningen omfattar inte kostnader för ett pendlingsstråk och för behövliga ändringar i dagvattennätet.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Staden får inkomster i form av tomtförsäljning, försäljning av byggrätter och utarrendering samt markanvändningsersättning från privatägda tomter. Värdet på byggrätten för den nya våningsytan som ska planläggas på stadens mark är ca 6 miljoner euro. Staden har avtalat om markanvändningsersättningarna i markpolitiska förhandlingar med markägaren (stadsstyrelsen 6.5.2019, 325 §).

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Det som ingår i anmärkningarna har beaktats i ändamålsenliga delar med hänsyn till planläggningsmålen. För ändringarna i detaljplaneförslaget redogörs det närmare i planbeskrivningens nästsista kapitel. Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt.

Stadsstyrelsen godkände 6.5.2019 (325 §) markanvändningsavtalet undertecknat 11.4.2019 som hänför sig till detaljplaneändringen.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens justerade framställning.

Stäng

Kaupunginhallitus 20.05.2019 § 369

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29081 tontin 11 ja korttelin 29082 tontin 1 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen 6.3.2018 päivätyn ja 30.10.2018 muutetun piirustuksen numero 12501 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

06.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.03.2019 § 130

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) kiinteistön 91-420-1-1239-M601 omistajan Asunto Oy Helsingin Orapihlajatie 24:n (Y-tunnus 1806112-7) kanssa solmittavan liitteen nro 2 mukaisen sopimuksen hyväksymistä.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa tonttipäällikön tai hänen valtuuttamansa allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä tarkistuksia. Sopimus tulee voimaan, kun kaupunginhallituksen sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

(MA129-4)

30.10.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

13.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

06.03.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley@hel.fi

Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 11.12.2017 § 58

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12501 pohjakartan kaupunginosassa 29 Etelä-Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12501
Kaupunginosa: 29 Etelä-Haaga
Kartoituksen työnumero: 49/2017
Pohjakartta valmistunut: 29.11.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Nimistötoimikunta 03.05.2017 § 36

Arkkitehti Nina Välkepinta-Lehtinen esitteli Etelä-Haagassa Orapihlajatien ja Paatsamatien ympäristössä vireillä olevaa kaavamuutosta, johon liittyy yksi nimeämistarve.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueella sijaitsevalle puistolle nimeä

Orapihlajapuisto–Hagtornsparken
(puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (puutarhanhoito paikkakunnalla); liitynnäinen, Orapihlajatien mukaan.

Rakennusvirasto on käyttänyt esitettyä nimeä inventoinneissaan, ja nimi on ollut myös asukkaiden keskuudessa epävirallisessa käytössä.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Rakennusvirasto 22.3.2017

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1281-00/17, koskien Etelä-Haagan, Orapihlajatien ja Paatsamatien aluetta, asemakaavan muutosta. Määräaika on 24.3.2017 mennessä.

Orapihlajatien ja Paatsamatien ympäristöön Etelä-Haagaan suunnitellaan asuinkerrostaloja noin 600 asukkaalle.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedonantajat.

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko@hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri , puhelin: 310 38237

olli.haanpera@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.06.2019

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 
E-postadress:
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 09 310 36045

anna.villeneuve@hel.fi