Asemakaavan muutos, Etelä-Haaga, Orapihlajatien ja Paatsamatien alue, asemakaavan numero 12501

HEL 2016-013346
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 33. / 325 §

Maankäyttösopimuksen ja kiinteistönkaupan esisopimuksen tekeminen Asunto Oy Helsingin Orapihlajantie 24 kanssa liittyen asemakaavanmuutokseen nro 12501 (Etelä-Haaga, Orapihlajatien ja Paatsamatien alue)

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kiinteistön 91-420-1-1239-M601 omistajan Asunto Oy Helsingin Orapihlajantie 24 (y-tunnus 21806112-7) kanssa solmittavan liitteen 3 mukaisen maankäyttösopimuksen ja kiinteistönkaupan esisopimuksen.

Kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Etelä-Haagassa Orapihlajantien ja rantaradan väliselle alueelle on vireillä asemakaavan muutos, jossa alueelle on kaavoitettu uutta kerrostaloasumista yhteensä 14 000 k-m².

Kaavamuutoksesta seuraa kaava-alueen yksityiselle maanomistajalle merkittävää hyötyä, joten maanomistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimus. Sopimuksessa maanomistaja sitoutuu suorittamaan
kaupungille 2 600 000 euron rahakorvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin ja luovuttamaan kaupungille korvuksetta kaavamuutosalueen yleiset alueet liitettäväksi puisto- ja katualueisiin.

Lisäksi maanomistaja sitoutuu toteuttamaan noin 2 800 k-m² välimuodon asuntotuotantoon asumisen ja siihen liittyvän maankäytön (AM-ohjelma) mukaisten hallinta- ja rahoitusmuototavoitteiden saavuttamiseksi.

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää kaupungin ja maanomistajan välillä aluejärjestelyjä, joista on samalla neuvoteltu kiinteistökaupan esisopimus, jonka mukaan maanomistaja ostaa kaupungilta tontinosia yhteensä 1 040 000 euron kauppahinnalla.

Stäng

Voimassa oleva asemakaava

Alue on vanhaa ratapohjaa, joka on voimassa olevissa asemakaavoissa nro 4480 (vahvistettu 19.1.1960) ja nro 7174 (vahvistettu 15.9.1975) merkitty varastorakennusten ja varastojen korttelialueeksi (Tv) sekä puisto- ja katualueeksi. Korttelin 29082 tontin 1 rautatiealueen puoleisella reunalla sijaitsee luonnonvaraisena säilytettävä korttelinosa (n).

Pääosa kaava-alueesta on Asunto Oy Helsingin Orapihlajatie 24 omistuksessa.
YIT Suomi Oy omistaa Asunto Oy Orapihlajantien 24 osakekannan kokonaisuudessaan. Helsingin kaupunki omistaa alueen nykyiset katualueet sekä pääosan puistoalueista.

Asemakaavan muutosehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta on 30.10.2018, 527 § esittänyt kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen nro 12501 hyväksymistä. Kaavaratkaisussa nykyisestä varastorakennusten ja varastojen korttelialueen tontista 29082/1 (Tv) sekä puisto- ja katualueen osista muodostetaan uusi asuinkerrostalojen tontti 29082/2 (AK), jolle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 14 000 k-m².

Kaupunkiympäristölautakunnan esitys on liitteenä 1. Asemakaavan
muutosehdotus on liitteenä 2.

Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus

Asemakaavan muutos korottaa alueen arvoa merkittävästi, joten maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014, 658 § tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut. Samalla on neuvoteltu asemakaavan muutokseen liittyvät aluejärjestelyt.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 3 oleva maankäyttösopimus ja kiinteistönkaupan esisopimus. Sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen sekä noudatetun käytännön mukainen.

Maankäyttökorvaus

Sopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksin kaupungille korvausta 2 600 000 euroa sekä luovuttaa korvauksetta kaupungille noin 397 m²:n suuruiset yleisen alueen osat.

Korvaus tulee maksaa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Vaihtoehtoisesti korvaus on mahdollista maksaa kahdessa erässä liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.

Rahakorvausta tai sen eriä korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä maksupäivään saakka kahdella (2) prosentilla vuodessa. Korotus pyöristetään lähimpään tuhanteen euroon.

Hallinta- ja rahoitusmuoto

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 hyväksymän asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukaan yksityisen maanomistuksen hallinta- ja rahoitusmuotojen toteutumista ohjataan maankäyttösopimuksilla.

Maanomistaja täyttää AM-ohjelman hallinta- ja rahoitusmuototavoitteen sitoutumalla toteuttamaan tai luovuttamaan toteutettavaksi yhteensä noin 2 800 k-m² toteutusohjelman mukaiseen välimuodon asuntotuotantoon, johon kuuluvat muun muassa osaomistusasunnot ja asumisoikeusasunnot. Hallintamuotojakauma on määritelty yhteistyössä kaupunginkanslian aluerakentaminen, asuminen ja investoinnit yksikön kanssa.

Esisopimus alueluovutuksista

Kaavan toteuttamiseksi kaupunki ja maanomistaja ovat sopineet seuraavista aluejärjestelyistä:

Kaupunki luovuttaa maanomistajalle yhteensä 1 267 m²:n (1 379 k-m²:n) suuruiset alueet kiinteistöstä 91-29-9903-4 (1 009 m²), 91-29-9901-0 (111 m²) ja 91-420-1-1172 (147 m²) asemakaavan muutoksen mukaiseen asuinkerrostalojen tonttiin 29082/2 (AK).

Tontinosien kauppahinta on 1 040 000 euroa, mikä vastaa yksikköhintaa noin 755 euroa/k-m² (vapaarahoitteinen asuntotuotanto 780 euroa/k-m² ja välimuodon asuntotuotanto 650 euroa/k-m² ). Hinnoittelussa on hyödynnetty alueen vyöhykehintaa sekä toteutuneita kiinteistökauppoja.

Maanomistaja luovuttaa kaupungille kiinteistöstä 91-420-1-1239-M601 rasitteista vapaana noin 397 m² suuruisen, asemakaavan muutoksessa katu- ja puistoalueiksi osoitetut liitekartan mukaiset määräalat korvauksetta.

Kartta aluejärjestelyistä on liitteenä 4.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin 9 kohdan sekä kaupunginhallituksen päätöksen 18.9.2017, 865 § perusteella kaupunginhallitus päättää kokonaisarvoltaan 2 miljoonaa euroa suuremmista maankäyttösopimuksista. Kokonaisarvo kattaa sekä maankäyttökorvauksen että aluejärjestelyt. Sopimus allekirjoitetaan ennen kaupunginhallituksen päätöksentekoon saattamista. Sopimus tulee voimaan, kun kaupunginhallituksen päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 12.03.2019 § 130

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) kiinteistön 91-420-1-1239-M601 omistajan Asunto Oy Helsingin Orapihlajatie 24:n (Y-tunnus 1806112-7) kanssa solmittavan liitteen nro 2 mukaisen sopimuksen hyväksymistä.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa tonttipäällikön tai hänen valtuuttamansa allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä tarkistuksia. Sopimus tulee voimaan, kun kaupunginhallituksen sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

(MA129-4)

30.10.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

13.03.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

06.03.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley@hel.fi

Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 11.12.2017 § 58

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12501 pohjakartan kaupunginosassa 29 Etelä-Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12501
Kaupunginosa: 29 Etelä-Haaga
Kartoituksen työnumero: 49/2017
Pohjakartta valmistunut: 29.11.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Nimistötoimikunta 03.05.2017 § 36

Arkkitehti Nina Välkepinta-Lehtinen esitteli Etelä-Haagassa Orapihlajatien ja Paatsamatien ympäristössä vireillä olevaa kaavamuutosta, johon liittyy yksi nimeämistarve.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueella sijaitsevalle puistolle nimeä

Orapihlajapuisto–Hagtornsparken
(puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (puutarhanhoito paikkakunnalla); liitynnäinen, Orapihlajatien mukaan.

Rakennusvirasto on käyttänyt esitettyä nimeä inventoinneissaan, ja nimi on ollut myös asukkaiden keskuudessa epävirallisessa käytössä.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Rakennusvirasto 22.3.2017

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1281-00/17, koskien Etelä-Haagan, Orapihlajatien ja Paatsamatien aluetta, asemakaavan muutosta. Määräaika on 24.3.2017 mennessä.

Orapihlajatien ja Paatsamatien ympäristöön Etelä-Haagaan suunnitellaan asuinkerrostaloja noin 600 asukkaalle.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedonantajat.

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko@hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri , puhelin: 310 38237

olli.haanpera@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 15.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.