Eräiden kirjanpidollisten rahastojen sääntöjen tarkistaminen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-004845
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 20. / 451 §

Kaupunginvaltuuston 13.6.2018 § 175 kohdalla tekemän päätöksen täytäntöönpano: Johtamisjärjestelmän muutos, vaikutus kirjanpidon rahastojen ja lahjoitusrahastojen sääntöihin (Rahastojen käytön toimivallan siirto)

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti Helsingin kaupungin asuntotuotantorahaston, Helsingin kaupungin vakuutusrahaston sekä Helsingin kaupungin lahjoitusrahastojen varojen käytöstä seuraavaa:

 • Helsingin kaupungin asuntotuotantorahaston
    • Helsingin kaupungin vakuutusrahaston käytöstä päättää kansliapäällikkö.
    • Lahjoitusrahastojen käytöstä päätetään liitteen 1 mukaisesti.

    Päätös on ehdotuksen mukainen.

    Stäng

    Kaupungin hallintosäännön (Kvsto 14.2.2018 § 36) 8 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen toimivalta kaupungin kirjanpidollisten rahastojen osalta määräytyy seuraavasti: ”Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää, kirjanpidollisten rahastojen varoista myönnettävistä lainoista ja varojen muusta käytöstä.”

    Tällä toimivallan siirrolla pyritään saattamaan päätöksenteko toiminnallisesti tarkoituksenmukaiselle tasolle. Asuntotuotantorahaston käyttöoikeus yhdenmukaistetaan vastaamaan kaupunkiympäristön toimialan valtuuksia hankinnoista ja vahingonkorvauksista tehtyjen delegointien mukaiseksi (Joja 22.5.2017 ja toimialajohtaja (Kymp) 21.6.2017).

    Helsingin kaupungin asuntotuotantorahaston 2. korin tarkoituksena on kaupungin oman asuntotuotannon rakennuttamisen riskien hallitseminen sekä asuntotuotantoon liittyvän kehittämis- ja koerakentamistoiminnan rahoittaminen.

    Kaupungin omassa asuntotuotannossa voi yksittäisessä tapauksessa vahingonkorvaukset nousta suuriksi. Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto on delegoinut päätöksellään 22.5.2017 asuntotuotantopäällikölle erityishankintavaltuutuksella hankkia asuntotuotantorahastossa olevilla rahoilla 500 000 eurolla/hanke urakoita ja muita palveluita kaupungin oman asuntotuotannossa syntyvien vahinkojen korjaamiseksi.

    Helsingin kaupungin asuntotuotantorahaston 3. korin tarkoituksena on kaupungin suoraan omistamien korkotukiasuntojen kustannusten hoitaminen. Kolmas kori on perustettu bullet-lainojen maksua varten. Lainat tulevat maksetuksi vuoden 2019 lopussa, jonka jälkeen on tarkoituksenmukaista lakkauttaa tämä asuntotuotantorahaston kori.

    Tällä päätöksellä ei muuteta toimielinten nykyisiä toimivaltuuksia.

    Kaupunginhallituksen päätettäväksi jää edelleen seuraavien kirjanpidollisten rahastojen käyttö:

     Helsingin kaupungin innovaatiorahaston päätösvalta on hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaostolla. Osallisuusrahaston perustamista on käsitelty kaupunginvaltuustossa 13.6.2018. Viimeiset rahoitettavat hankkeet Helsingin kaupungin lähiörahaston pääomasta päätettiin 21.5.2018.

     Stäng

     Kaupunginhallitus 04.06.2018 § 390

     Päätös

     Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

     Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa

     • eräiden kaupungin kirjanpidollisten rahastojen säännöt sekä 
     • eräiden lahjoitusrahastojen sääntöjen tuottojen ja ylijäämän käsittelyä koskevien 3 § ja 4 § määräykset 1.7.2018 lukien

     liitteessä 1 esitetyn mukaiseksi.

     08.05.2017 Ehdotuksen mukaan

     02.05.2017 Ehdotuksen mukaan

     Esittelijä
     kansliapäällikkö
     Sami Sarvilinna
     Lisätiedot

     Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

     tuomo.makinen@hel.fi

     Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

     anu.turunen@hel.fi

     Kaupunginvaltuusto 17.05.2017 § 240

     Päätös

     Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston, Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahaston, vakuutusrahaston, lähiörahaston, innovaatiorahaston ja asuntotuotantorahaston säännöt, sekä kunkin lahjoitusrahaston sääntöjen 5 §:n liitteessä 1 esitetyn mukaiseksi 1.6.2017 lukien.

     Esittelijä
     Kaupunginhallitus
     Lisätiedot

     Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

     tuomo.makinen@hel.fi
     Stäng

     Detta beslut publicerades 02.07.2018

     OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

     Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

     Oikaisuvaatimusoikeus

     Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

     • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
     • kunnan jäsen.
     Oikaisuvaatimusaika

     Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

     Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

     Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

     Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

     Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

     Oikaisuvaatimusviranomainen

     Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

     Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

     Sähköpostiosoite:
     Postiosoite:
     PL 10
      
     00099 HELSINGIN KAUPUNKI
     Faksinumero:
     (09) 655 783
     Käyntiosoite:
     Pohjoisesplanadi 11-13
     Puhelinnumero:
     (09) 310 13700 (Yleishallinto)

     Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

     Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

     Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

     Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

     • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
     • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
     • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
     • oikaisuvaatimuksen tekijä
     • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
     • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
     Pöytäkirja

     Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

     Stäng

     Föredragande

     kansliapäällikkö
     Sami Sarvilinna

     Mer information fås av

     Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 09 310 36321

     tuomo.makinen@hel.fi

     Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 09 310 25712

     anu.turunen@hel.fi