V 25.4.2018, Kunnan jäsenen aloite hallinto- ja toimintasääntöjen muuttamisesta

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-009299
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 92 §

Initiativ från en kommunmedlem om ändring av förvaltnings- och verksamhetsstadgorna

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade initiativet från en kommunmedlem och de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Stadsstyrelsen konstaterar att enligt 23 § i kommunallagen har kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagaren ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet.

Enligt 26 kap. 1 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger om året underrätta fullmäktige om de initiativ som kommuninvånare eller servicetagare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Vid behandlingen av de initiativ från en kommunmedlem som avses i 26 kap. 1 § i förvaltningsstadgan tillåts diskussion. Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om bordläggning eller hemställningsklämmar.

Ett initiativ har tillställts registratorskontoret 22.8.2017. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf och Helsingfors gymnasister (Finlands Gymnasistförbund rf) föreslår följande ändringar i stadens förvaltnings- och verksamhetsstadgor och i verksamhetsstadgan för fostrans- och utbildningssektorn.

2 kap. 23 § i förvaltnings- och verksamhetsstadgorna ändras enligt följande (tillägget med fet stil): Vårdnadshavarna till skolans elever och gymnasiets studerande, skolans eller gymnasiets lärare, skolans eller gymnasiets övriga personal och gymnasiets studerande eller skolans elever oberoende av ålder föreslår inom sig personer till ledamöter och ersättare i direktionen.

Följande ändring görs i 6 kapitlet i verksamhetsstadgan för fostrans- och utbildningssektorn (tillägget med fet stil): "Ledningsgruppen består av sektorchefen, direktören för servicehelheter och förvaltningsdirektören, övriga av sektorchefen utsedda personer samt representanter för personalen och eleverna och de studerande oberoende av deras ålder."

Fostrans- och utbildningssektorn har gett ett utlåtande i ärendet 27.11.2017.

Biträdande borgmästaren för fostrans- och utbildningssektorn har gett följande svar på initiativet.

I svaret konstateras det att enligt 15 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i förvaltningsstadgan gäller att fostrans- och utbildningsnämndens sektioner beslutar för sin egen språkgrupps del om val av ledamöter och ersättare och av ordförande och vice ordförande i direktionerna för skolor och gymnasier.

Enligt 71 § i kommunallagen är den som fyllt 18 år valbar till kommunens förtroendeuppdrag, såsom ledamot i direktionerna för skolor och gymnasier. Förvaltningsstadgan kan inte ändras och göras lagstridig i förhållande till 71 § i kommunallagen, så att den som ännu inte fyllt 18 år kan väljas till ledamot i en direktion.

Elever under 18 år har dock möjlighet till närvaro- och yttranderätt i en skolas direktion. Skolans och gymnasiets direktion fattar beslut om det här med stöd av 29 kap. 7 § 4 mom. i förvaltningsstadgan.

I fostrans- och utbildningssektorn är målet att det alltid finns två elevrepresentanter under 18 år i direktionen. Ingen nedre åldersgräns har fastställts för elevrepresentanter. De nämnda elevrepresentanterna deltar inte i beslutsfattandet.

Under 18-åringars elevrepresentation förverkligas i sektorns direktioner på ovannämnda sätt, trots att elevrepresentanterna inte är ledamöter i direktionen.

I verksamhetsstadgan konstateras om sammansättningen och personalrepresentationen i ledningsgrupperna.

För personalrepresentanternas del samarbetar man genom att beakta anvisningar och bestämmelser på stadsnivå. Parter i samarbete enligt lagen är kommunen som arbetsgivare och de som är anställda hos kommunen. I samarbetet deltar den arbetstagare som berörs av det ärende som skall behandlas vid samarbetsförfarandet och hans eller hennes chef eller en företrädare för personalgruppen eller en del av den eller företrädarna för de berörda personalgrupperna samt en företrädare för arbetsgivaren.

Syftet med Helsingfors stads samarbetsprinciper är att skapa strukturer för samarbete mellan arbetsgivaren och personalen och göra det möjligt för personalen att delta i utvecklingen av det egna arbetet och arbetsgemenskapen samt att främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Samarbetsparter är Helsingfors stad som arbetsgivare och de anställda på staden antingen direkt eller representativt. Samarbetsparter är inte kommuninvånarna eller elever och studerande. Utgående från det ovannämnda kan verksamhetsstadgan inte ändras så att andra än representanter för arbetsgivaren eller personalen accepteras som ledamot i direktionen.

Stäng

Kaupunginhallitus 09.04.2018 § 191

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan jäsenen aloitteen tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

katja.rimpila@hel.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Apulaispormestari 15.01.2018 § 2

Päätös

Apulaispormestari päätti antaa seuraavan vastauksen kunnan asukkaan aloitteesta koskien hallintosäännön ja toimintasäännön muuttamisesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256

katja.rimpila@hel.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 27.11.2017

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa kuntalaisaloitteesta seuraavan lausunnon.

Hallintosäännön muuttaminen

Hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 1 momentin 1 –kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan jaostot oman kieliryhmänsä osalta päättävät koulujen ja lukioiden johtokunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta.

Kuntalain 71 §:n mukaan kelpoinen kunnan luottamustoimeen eli koulun ja lukion johtokunnan jäseneksi on 18 vuotta täyttänyt henkilö. Hallintosääntöä ei voida muuttaa siten, että kuntalain 71 §:n vastaisesti alle 18 -vuotias valittaisiin johtokunnan jäseneksi.

Alle 18 –vuotiaiden oppilaiden, jotka eivät ole vaalikelpoisia jäseneksi, läsnäolo- ja puheoikeudesta johtokunnassa päättää koulun ja lukion johtokunta hallintosäännön 29 luvun 7 §:n 4 momentin perusteella. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tavoitteena saada aina kaksi alle 18 –vuotiasta oppilasedustajaa johtokuntaan. Alaikärajaa oppilasedustajalle ei ole määritetty. Mainitut oppilasedustajat eivät osallistu päätöksentekoon.

Alle 18 -vuotiaiden oppilasedustus toteutuu toimialan johtokunnissa edellä mainitulla tavalla, vaikka oppilasedustajat eivät olekaan johtokunnan jäseniä.

Toimintasäännön muuttaminen

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (13.4.2007/449) mukaan lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa kunnissa. Laissa tarkoitetun yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö. Yhteistoiminnassa ovat osallisina työntekijä, jota yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävä asia koskee, ja hänen esimiehensä taikka henkilöstöryhmän tai sen osan edustaja tai asianomaisten henkilöstöryhmien edustajat sekä työnantajan edustaja.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 26.6.2017 (§ 713) hyväksyä sopimuksen yhteistoiminnasta Helsingin kaupungilla.

Helsingin kaupungin yhteistoimintaperiaatteiden tarkoituksena on luoda rakenteet työnantajan ja henkilöstön väliselle yhteistoiminnalle ja mahdollistaa henkilöstön osallistuminen oman työn ja työyhteisön kehittämiseen sekä työpaikan terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen.

Yhteistoiminnan osapuolina ovat Helsingin kaupunki työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö välittömästi tai edustuksellisesti. Yhteistoiminnan osapuolina eivät ole kuntalaiset tai oppilaat ja opiskelijat.

Edellä mainitun perusteella toimintasääntöä ei voida muuttaa siten, että johtoryhmän jäseneksi otettaisiin muita kuin työnantajan tai henkilöstön edustajia.

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 24.05.2018

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Katja Rimpilä, stadssekreterare, telefon: 09 310 36256

katja.rimpila@hel.fi

Bilagor

1. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, kirje 22.8.2017

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.