Vuosaaren (54.ko), asemakaavan muutos nro 12553 , Merikorttikuja 6

HEL 2017-010023
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 16. / 78 §

Detaljplaneändring för Sjökortsgränden 6 i Nordsjö (nr 12553)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 54048 och gatu- och parkområden i 54 stadsdelen (Nordsjö, Mellersta Nordsjö) enligt ritning nr 12553, daterad 16.4.2019, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller tomten 2 i kvarteret 54048 i Mellersta Nordsjö längs med Kallviksvägen samt park- och gatuområden öster om kvarteret. Ändringen möjliggör kompletteringsbyggande av tre bostadsvåningshus med åtta våningar längs med Kallviksvägen. Målet är att främja kompletteringsbyggandet längs med den nuvarande busstrafikens stomlinje 560. Ersättning av stomlinjen med snabbspårvägen Jokerbanan 2 ingår i Generalplan 2016 för Helsingfors. Kompletteringsbyggandet med nya hus förverkligas med respekt för 1960-talets arkitektur som är typisk för Mellersta Nordsjö.

Detaljplanelösningens genomsnittliga tomtexploateringstal är 1,0. Det finns 9 900 m² ny bostadsvåningsyta och minst 200 m² vy för affärslokaler. Antalet invånare ökar med ca 200–250.

Genomförandet av detaljplanelösningen har speciellt en sådan inverkan att Kallviksvägen får en mer tät och stadsmässig struktur.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål genom att möjliggöra byggandet av bostäder på en plats med goda trafikförbindelser. I Generalplan 2016 för Helsingfors hör området till ett bostadsdominerat område med beteckningarna A2 och A3. En snabbspårväg kommer att löpa genom området. Enligt den underjordiska generalplanen nr 11830 hör området till ett ytbergsområde i ytterstaden. Detaljplanelösningen stämmer överens med generalplanerna ovan.

Planeringsprinciperna för Kallviksvägen behandlades av stadsmiljönämnden vid samma sammanträde som denna detaljplaneändring 16.4.2019.

Utgångspunkter för området och nuläge

Planområdet ligger i centrala Mellersta Nordsjö. Omgivningen kännetecknas av glest bebyggda stora bostadskvarter och vidsträckta grönområden mellan dem. Området är en del av en värdefull kulturmiljö på landskapsnivå. Kallviksvägen har klassats i Helsingfors stads interna klassificering som ett värdefullt miljöobjekt av klass III. Den är en matargata som ger uttryck åt 1960-talets förortsideologi, och dess omgivning är en del av Mellersta Nordsjös skogsförorter. De storvuxna tallarna längs vägen är en väsentlig del av den värdefulla byggda miljön.

Tomten 54048/2 har för närvarande sex bostadsvåningshus, glesa och grönskande gårdsområden samt stora parkeringsområden på marknivå. Husens våningsantal är för de tre lamellhusen tre, och för de tre punkthusen i tomtens södra ända fem. Dessutom har byggnaderna en källarvåning på marknivå.

Öster och söder om tomten 54048/2 omges kvarteret av ett parkområde. I öster formar parken en remsa med skog mellan kvarteret och Kallviksvägens gatuområde. I söder löper en parkförbindelse reserverad för allmän gångtrafik från Kallviksvägen till Vantbergets parkområde.

För området gäller två detaljplaner från åren 1969 och 1976.

Helsingfors stad äger de park- och gatuområden som hör till området för detaljplaneändringen. Kvartersområdet är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.

Detaljplanelösningens kostnader

Genomförandet av detaljplanelösningen orsakar låga kostnader för staden genom ändringsbehoven gällande nätverket för samhällsteknisk försörjning. Spårvägskostnaderna uppskattas inte i samband med denna detaljplan.

Det nya byggandet placeras enligt detaljplanen delvis på mark som ägs av staden.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Staden får inkomster i form av markanvändningsersättningar för de privatägda tomterna. Markanvändningsavtalet och föravtalet om fastighetsköpet har godkänts av stadsstyrelsen 8.2.2021. Avtalet har undertecknats.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan presenteras en sammanfattning av myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter, vilka kommit in under beredningen av detaljplanen, samt bemötandena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

Under beredningen av detaljplanelösningen har man samarbetat med följande myndigheter: Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), kultur- och fritidssektorns stadsmuseum samt räddningsverket.

Stadsmuseet tog ställning till tomtens nuvarande flervåningshus och gårdsområden. Flervåningshusens fasader gavs under 1980–1990-talsskiftet en yta med extra värmeisoleringselement som inte passar den ursprungliga arkitekturen. Gårdsområdena har bevarats bättre och deras rumsliga värde är fortfarande synligt. I ställningstagandet föreslås att gårdsområdena mellan de nuvarande bostadsvåningshusen ska ges en skyddsbeteckning. I detaljplanelösningen föreslås att de nuvarande gårdsområdena ska bevaras.

Staden fick ett annat ställningstagande av HRT. I ställningstagandet konstaterades att detaljplaneområdets läge är bra med tanke på kollektivtrafiken. Dessutom nämndes det i ställningstagandet att kompletteringsbyggandet och ökningen av invånarbasen stöder även planerna gällande ändringen av stomlinjen till en snabbspårväg.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning samt beredningsmaterialet riktades mot placeringen av kompletteringsbyggnaderna, bostadsfördelningen, storleken samt lämpligheten i den nuvarande glesa stadsstrukturen och karaktären hos den värdefulla miljön. Ytterligare gavs kommentarer om lösningarna för trafiken, avfallshanteringen och affärslokalen. Åsikterna har tagits i beaktande i planläggningsarbetet genom att precisera placeringen av nybyggnaderna och minska deras bottenarea samt genom möjliggörandet av en körförbindelse direkt från Kallviksvägen till parkeringsanläggningen under ett gårdsdäck. Dessutom föreslås det i planen att de nuvarande grönskande gårdsområdena ska bevaras och nya gårdsområden ska anpassas till den existerande värdefulla miljön.

Det lämnades in åtta skriftliga åsikter.

Bemötandena till åsikterna presenteras i rapporten om växelverkan.

Detaljplaneförslaget offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 7.1–5.2.2019, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Det gjordes inga anmärkningar mot förslaget.

Följande myndigheter gav utlåtande om förslaget: Helen Ab, Helen Elnät Ab, HRT, Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och stadsmuseet. I utlåtandena av Helen Ab och HRM gällde påpekandena de kommunaltekniska ledningarna i nordöstra hörnet av detaljplaneområdet och norr om detta.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som ingår i påpekandena har beaktats med hänsyn till detaljplanemålen och i den utsträckning det är ändamålsenligt.

I detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

De ändringar som gjorts efter det offentliga framläggandet har diskuterats med berörda parter. De vars intresse ändringarna gäller har blivit separat hörda per e-post.

Närmare motiveringar

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motiveringarna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Stäng

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 197

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) korttelin 54048 tontin 2 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen 16.4.2019 päivätyn piirustuksen nro 12553 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.04.2019 § 207

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 16.4.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12553 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) korttelin 54048 tonttia 2 sekä katu- ja puistoalueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  • Fastighets Ab Babord: 7 000 euroa
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Jussi Ukkonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Jussi Ukkonen, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 20516

jussi.ukkonen@hel.fi

Janne Antila, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 20355

janne.antila@hel.fi

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310 39838

nina.mouhu@hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu@hel.fi

Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37347

karri.kyllastinen@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 6.2.2019

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa Merikorttikuja 6:n asemakaavan muutosehdotuksesta. Museo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Suunnittelualue sijaitsee Vuosaaressa, Kallvikintien varrella ja koskee Merikorttikuja 6:n tonttia (54048/2) sekä sen ja Kallvikintien väliin jäävää vihervyöhykettä, jolle kaavamuutos mahdollistaa kolmen 8-kerroksisen asuintalon sekä pihakannen alaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen. Kaavamuutoksen myötä Kallvikintien varsi tiivistyy ja rakentuu Merikorttikuja 6:n kohdalla kantakaupunkimaisena ympäristönä. Uuden asuntokerrosalan määrä on 9 900 kerrosneliömetriä ja liiketilakerrosalan määrä vähintään 200 kerrosneliömetriä. Asukasmäärän lisäys on 200–250 henkilöä. Alue on osa maakunnallisesti arvokasta Keski-Vuosaaren kulttuuriympäristöä, ja Kallvikintie on arvoluokkaan III kuuluva arvoympäristö.

Museo on lausunut hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (25.6.2018), missä yhteydessä museo painotti Merikorttikuja 6:n rakennuskokonaisuuteen liittyviä huomattavia ympäristöllisiä arvoja. Kokonaisuus koostuu Hilding Ekelundin vuosina 1970–71 suunnittelemista Fastighets Ab Babordin kolmesta pistetalosta sekä niihin kiinteästi liittyvistä lamelleista. Rakennusten sijoittelu suhteessa toisiinsa ja olemassa olevaan rinnemaastoon on poikkeuksellisen herkkäviritteistä. Museon ehdotuksen mukaisesti kaavaehdotuksessa ovat maisemallisesti arvokkaimmat piha-alueet saaneet suojelumerkinnän s: ”Alueen osa, jolla maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat pihajärjestelyt ja kasvillisuus tulee säilyttää. Erityistä huomiota tulee kiinnittää mäntyjen säilyttämiseen.”

Myös Kallvikintien varren uudisrakentamisen yhteydessä on kaavaehdotuksessa huomioitu alkuperäisen ympäristön arvojen säilyttäminen ja esimerkiksi Keski-Vuosaarelle sekä Kallvikintien arvoympäristölle ominaisen mäntyvaltaisen puuston säilyminen. Esitetty uudisrakentaminen on luonteeltaan sellaista, että se noudattaa Kallvikintien suunnitteluperiaatteiden päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä toteutetun Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokosen Kallvikintien katutilan maisemaselvityksen ja viitesuunnitelman linjauksia. Kallvikintien suunnitteluperiaatteiden päivittelyä OAS:aa koskevassa lausunnossaan (25.1.2019) kaupunginmuseo linjasi, että Byman & Ruokosen selvitys tarjoaa kestävän peruslähtökohdan Kallvikintien ympäristön jatkosuunnitteluun.

Kaupunginmuseolla ei ole Merikorttikuja 6:n asemakaavan muutosehdotukseen huomautettavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 25.6.2018

Lisätiedot

Petteri Kummala, tutkija, puhelin: 310 36940

petteri.kummala@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 28.11.2018 § 50

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12553 pohjakartan kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12553
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 34/2018
Pohjakartta valmistunut: 7.9.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 16.04.2021

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 
E-postadress:
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi