Sosiaali- ja terveyslautakunnan selvitys ruoka-aputoiminnan kehittämisestä

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-010755
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 367 §

Valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponsi vaihtoehtoisten keinojen löytämiseksi leipäjonoille ruoan jakelussa

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.9.2017 kaupunkistrategian käsittelyn yhteydessä hyväksymän toivomusponnen (Maria Ohisalo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Toivomusponnessa esitetyn selvitystyön tulokset tuodaan valmistuttuaan kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Käsittely

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: Lisätään päätösehdotuksen loppuun:

"Toivomusponnessa esitetyn selvitystyön tulokset tuodaan valmistuttuaan kaupunginhallituksen käsittelyyn."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maria Ohisalon vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.9.2017 kaupunkistrategian käsittelyn yhteydessä hyväksymän toivomusponnen (Maria Ohisalo) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Stäng

Hyväksyessään 27.9.2017 Helsingin kaupunkistrategian kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään strategian valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta löytää yhteistyössä ruokaa jakavien tahojen kanssa Helsingille sopivia keinoja, joilla leipäjonoissa jonottamista voidaan vähentää. Samalla selvitetään vaihtoehtoisia keinoja ruoanjakelulle kadulla jonottamisen sijaan." (Maria Ohisalo)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto.

Esittelijä toteaa, että toivomusponnessa esitetty selvitystyö on käynnissä. Sosiaali- ja terveystoimessa on luotu yhteyksiä ruoka-apua organisoiviin järjestöihin ja tutustuttu erilaisiin toimintamalleihin. Toimialalautakunta osoittaa voimavaroja ongelman ratkaisemiseksi.

Stäng

Kaupunginhallitus 14.05.2018 § 356

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

07.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.01.2018 § 3

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi valtuutettu Maria Ohisalon leipäjonoja koskevasta toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

”Helsingissä toimii yhdistyksiä, säätiöitä, seurakuntia ja muita tahoja, jotka jakavat elintarvikkeita maksutta niitä tarvitseville ja tarjoavat maksuttomia tai hyvin halpoja mahdollisuuksia yhteisruokailuun. Toiminta järjestetään useimmiten palkatun ja vapaaehtoisen henkilökunnan yhteistyönä ja elintarvikkeet saadaan lahjoituksina. Kulut katetaan eri tavoin hankituilla varoilla. Osa toimijoista hakee taloudellista tukea sosiaali- ja terveyslautakunnalta, joka on myöntänyt siihen viime vuosina avustuksia.

Elintarvikejakeluihin turvautuvat hyvin erilaiset ihmiset vaihtelevissa vaikeissa elämäntilanteissa. Näistä nk. leipäjonoista on mahdollista saada apua silloin, kun välttämättömän ruuan hankkiminen ei muuten esimerkiksi suurten taloudellisten vaikeuksien vuoksi ole mahdollista. Osassa leipäjonoista käytäntönä on oman vuoron odottaminen ulkona. Jonotusaika voi olla useita tunteja.

Ruuan hankkimista erillisestä jakelusta jonottamalla ei voida pitää optimaalisena hätäavun järjestämisen tapana. Sosiaali- ja terveystoimiala on osoittanut sosiaalialan työntekijöitä jalkautumaan leipäjonoissa käyvien henkilöiden pariin, jotta heitä voitaisiin auttaa tarvittavan tuen piiriin. Myös eräät yhdistykset tekevät tätä työtä. Tavoitteena on löytää jonottajille sellaista taloudellista ja sosiaalista tukea, jonka turvin välttämätön ravinto ja sosiaalisia kontakteja saadaan muualta kuin leipäjonosta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kiinnitti asiaan huomiota myöntäessään avustuksia elintarvikejakeluille vuodelle 2018 (12.12.2017, § 327). Avustuspäätöksessä todetaan, että elintarvikejakelujen toiminnassa on pyrittävä siihen, että ruokaa ei tarvitse jonottaa ulkona.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala on käynnistänyt joulukuussa 2017 keskustelun ruoka-avun jakamisen mahdollisista uusista järjestämisvaihtoehdoista Helsingissä. Mukaan on kutsuttu Helsingissä elintarvikeapua jakavia ja siitä kiinnostuneita tahoja. Samalla on tutustuttu Vantaalla tätä toimintaa koordinoivaan Yhteinen pöytä -hankkeeseen. Toivomusponnessa mainittu selvitystyö on siis jo käynnissä ja eri toimijoiden kesken haetaan vaihtoehtoisia keinoja ruoan jakelulle kadulla jonottamiseen sijaan.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Riittävä, ravitseva ja monipuolinen ravinto on ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen kannalta välttämätöntä. Liian vähäinen, yksipuolinen tai epäterveellinen ravinto voi aiheuttaa erilaisia ongelmia ja lisätä sairauden tai hyvinvoinnin riskejä. Maksuttoman elintarvikkeiden jakelun avulla voidaan ihmiselle antaa hätäapua tilanteessa, jossa ruokaa ei muulla tavoin ole mahdollista saada. Tämä edellyttää kuitenkin voimavaroja ja kykyä mennä hakemaan ruoka-apua. Tämä ei ole kaikille mahdollista. Tästä syystä välttämätön päivittäinen ravinto tulisi taata ihmisille muilla tavoin."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Maarit Sulavuori, va. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori@hel.fi

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 28.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi