Stara alue 3, suuret jyräasfalttityöt 2018, lisätyöpäätös nro 1

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-013689
Ärendet har nyare handläggningar
§ 25

Stara alue 3, suuret jyräasfalttityöt 2018, lisätyöpäätös nro 1

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä YIT Infra Oy:n 2.7.2018 antaman lisätyötarjouksen: "Kivituhka # 0-6 mm, levitettynä ja tiivistettynä, yksikköhintaan 19,75 €/tonni"

Lisätyön ennakoitu arvo on 5 925 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran alueen 3 suuren kokoluokan asfalttipäällystystöiden urakan ajalle 1.5. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt YIT Infra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan päätös 22.3.2018 / 59 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Staran Vuosaaren rakenteilla olevan tukikohdan kivituhkapintaisen pysäköintialueen rakentamisesta. Kivituhkapinnan teettämisen tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän asfalttimassan osalta.

On tarkoituksenmukaista teettää työ alueella toimivalta päällysteurakoitsijalta jolla on soveltuva kalusto kivituhkan levittämiseen ja tiivistämiseen.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 5 925 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattava työvaihe "LT1, kivituhka #0-6mm, levitettynä ja tiivistettynä, yksikköhintaan 19,75 €/tonni, arvioitu tarve 300 tonnia" lisätään urakan puitesopimuksiin 4700001613 ja 4700001614 ja se ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Detta beslut publicerades 05.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 09 310 39613

ari.luoto@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Lisätyötarjous

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.