Kaskon palvelukokonaisuuksien käyttösuunnitelmat ja vastuuhenkilöt vuonna 2018 27.3.2018 tehdyn päätöksen muuttaminen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-013833
Ärendet har nyare handläggningar
§ 67

Kaskon palvelukokonaisuuksien käyttösuunnitelmat ja vastuuhenkilöt vuonna 2018 27.3.2018 tehdyn päätöksen muuttaminen

Sektorchefen i sektorn för fostran och utbildning

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtaja päätti muuttaa 22 § 27.3.2018 tekemäänsä päätöstä Kaskon vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelman vastuuhenkilöistä ja heidän määrärahoistaan liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Muutoksessa on huomioitu seuraavat muutokset:

- varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen määrärahoja on vähennetty vastaamaan ennustettua pienempää asiakasmäärä

- lukioiden ja ammatillisen koulutuksen määrärahoja on lisätty ennustettua suuremman opiskelijamäärän perustella

- lisäksi lukioille on lisätty erityistehtävän kehittämistehtävän edellyttämät määrärahat sekä erityislukiolisä Brändö gymnasiumille.

- tulosbudjetissa iltapäivätoiminnan kasvun edellyttämä määrärahavaraus on siirretty varhaiskasvatuksen ja perusopetuslinjan määrärahoista avustettavaan toimintaan

- palvelukokonaisuuksille on lisätty kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen 1.1.2019 perusteella maksettavan kertaerän arvioidut kustannukset. Ohjeistuksen mukaan kertaerä kirjataan vuoden 2018 menoksi.

Määrärahamuutokset on tehty palvelukokonaisuuksien välillä ja niiden edellyttämä tasaus 593 000 euroa toimialan johtajan määrärahoista.

Lisäksi oikaistaan investointimäärärahojen osalta aikaisempaa päätöstä siten, että kohdan 8 05 02 02 Muut hankinnat hankintapäällikön määräraha on 3 083 000 euroa ja vastaavasti lukio– ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan määräraha on 4 226 000 euroa.

Detta beslut publicerades 08.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Taina Mäkinen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 86204

taina.makinen@hel.fi

Beslutsfattare

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja