Katajanokan (8.ko) asemakaavan muutos nro 12542, Hotelli Katajanokka

HEL 2017-013924
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 161 §

Detaljplaneändring för tomten 8191/2 och parkområde på Skatudden, Hotelli Katajanokka (nr 12542)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 8191 och parkområde i 8 stadsdelen (Skatudden) enligt ritning nr 12542, daterad 10.9.2019, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller tomten för Hotelli Katajanokka och en del på ca 58 m² av parkområdet Slottsparken som ligger i Gamla Skatudden. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga ut Hotelli Katajanokka.

Målet är att göra det möjligt att bygga en separat tillbyggnad i fyra våningar för hotellet. Till tillbyggnaden förläggs ca 50 hotellrum och en underjordisk förbindelsekorridor. En del på ca 58 m² av parkområdet ändras till en del av hotelltomten.

Tomtens exploateringstal eₜ är 2,1.

Genomförandet av detaljplanelösningen har speciellt den verkningen att en del av parken blir en tomt för hotellet. De största verkningarna är de stadsbildsmässiga ändringarna i och med att Sjökasernsgatans utsikter i riktningen mot den skyddade fängelsehelheten ändras. Gångförbindelsen i parken får en ny linje mellan tillbyggnaden och muren och för övrigt förblir funktionerna i parken som sådana. Utbyggnaden av hotellet förbättrar hotelloperatörens verksamhetsförutsättningar.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål bl.a. på så sätt att verksamhetsförutsättningarna för företag tryggas och stadsdelarnas särprägel stärks. I Generalplan 2016 för Helsingfors har området betecknats som innerstadsområde (C2). Dessutom anges en beteckning för spårtrafikens stomförbindelse på tomten. Enligt den underjordiska generalplanen för Helsingfors nr 11830 är det fråga om ett bergsresursområde i vilket det anges en reservering för en normativ linje för en tunnel för spårtrafik. Detaljplanelösningen stämmer överens med generalplanerna ovan.

Områdets utgångspunkter och nuläge

I området finns ett hotell i en gammal länsfängelsebyggnad. Slottsparken utgör förra fängelsegården som omges av murar. Det förra fängelseområdet har fått sin nuvarande skepnad vid skiftet av 1800- och 1900-talet och har bevarats relativt bra fram till dagens läge. Den äldsta delen av huvudbyggnaden, den västra flygeln daterar sig från 1830. Byggnaden har byggts ut i faser fram till 1888, då byggnaden fick sin nuvarande skepnad. Samtidigt byggdes muren kring gårdsområdet.

Sedan 2006 har ett hotell varit verksamt i byggnaden. Byggnadens våningsyta är 7 140 m² och antalet hotellrum är 110.

Planeringsområdet utgör en del av en byggd kulturmiljö av riksintresse. Kvartersområdet hör till objektet Gamla Skatudden i Museiverkets förteckning över byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY 2009.
För området gäller detaljplanen nr 11253 som godkändes 17.11.2004. I detaljplanen tas området upp som ett kvartersområde för hotellbyggnader (KL-1) och ett parkområde (VP). Den gamla fängelsebyggnaden har skyddats i detaljplanen med beteckningen sr-1 för en arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Helsingfors stad äger parkområdet. Kvartersområdet är i privat ägo.

Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.

Detaljplanelösningens kostnader

Att detaljplanelösningen genomförs medför inga kostnader för staden, men det höjer områdets värde. I anslutning till realiseringen av projektet och byggandet ska växtligheten och förbindelserna i parken återställas.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan anges de under beredningen av detaljplanen inkomna myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter i sammandrag och bemötandena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

Under beredningen av detaljplanelösningen har samarbete bedrivits förutom med olika aktörer inom stadsmiljösektorn också med följande myndigheter: Museiverket och stadsmuseet som hör till kultur- och fritidssektorn. I enlighet med museimyndigheternas arbetsfördelning ger stadsmuseet utlåtande om detaljplaneändringen.

Myndigheternas ställningstaganden om programmet för deltagande och bedömning samt beredningsmaterialet gällde fängelsebyggnadens och nybyggnadens proportion och nybyggnadens form och arkitektur. Det som ingår i ställningstagandena har beaktats i planläggningen så att de viktigaste elementen på nybyggnadens arkitektur har tryggats genom detaljplanebestämmelser.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning samt om beredningsmaterialet gällde i synnerhet nybyggnadens höjd och arkitektur samt konsekvenserna för parken. Dessutom framfördes den ökade trafiken efter många hotellprojekt.

Åsikterna har beaktats i planläggningen så att byggnadens takfotshöjd har fastställts i detaljplanen och dessutom anges bestämmelser om nybyggnadens utseende. Speciellt strävar man att minimera konsekvenserna för parken. Utredningarna om konsekvenserna preciseras bl.a. med en skuggningsanalys.

Det kom in tre skriftliga åsikter.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 8.5–6.6.2019, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Mot detaljplaneförslaget gjordes fem anmärkningar, av vilka en kom från Skatuddssällskapet och fyra från privatpersoner. Påpekandena i anmärkningarna gällde bl.a. tillbyggnadens storlek och utseende och byggnadens effekter på det befintliga parkområdet.

Utlåtande om detaljplaneförslaget kom från följande: Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och stadsmuseet. NTM-centralens utlåtande gällde beaktandet av bullerbekämpningen i detaljplanen och HRT:s utlåtande gällde säkerställandet av förutsättningarna för kollektivtrafiken. De övriga myndigheterna hade ingenting att påpeka om förslaget.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Det som framförts i anmärkningarna har beaktats med hänsyn till detaljplanens mål och i den mån det är ändamålsenligt. I fråga om bullerutredningen och bullerbekämpningen i anslutning till planeringen av byggnaden gavs detaljplanebestämmelser. Dessutom gjordes några justeringar av teknisk karaktär på detaljplanekartan och i materialet. I den fortsatta planeringen är det meningen att trygga att det går att promenera runt parkområdet och att gångförbindelserna och invånarnas odlingslådor bevaras.

För ändringarna i detaljplaneförslaget redogörs det närmare i planbeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Ändringarna har diskuterats med de vederbörande parterna, och de vars fördel ändringarna gäller har blivit särskilt hörda per e-post.

Närmare motiveringar

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motiveringarna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Fortsatta åtgärder

Förfarande med markanvändningsavtal hänför sig till detaljplaneområdet eller en del av detta. Förfarandet ska slutföras innan detaljplanen godkänns. Med anledning av detaljplaneändringen har man förhandlat fram ett markanvändningsavtal och ett föravtal för fastighetsaffären, vilka godkändes på stadens vägnar genom tomtchefens beslut 29.4.2020 (§ 27). Avtalet undertecknades 26.5.2020.

Stäng

Kaupunginhallitus 01.06.2020 § 327

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin 8191 tonttia 2 sekä puistoaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 10.9.2019 päivätyn piirustuksen nro 12542 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.09.2019 § 445

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 10.9.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12542 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin 8191 tonttia 2 sekä puistoaluetta.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  • Hotelli Katajanokka Oy: 5 000 euroa
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Perttu Pulkka. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Rikhard Manninen
Lisätiedot

Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka@hel.fi

Jere Saarikko, projektinjohtaja, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310 39857

jere.saarikko@hel.fi

Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander@hel.fi

Anu Haahla, ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 4.6.2019

Kaupunginmuseo on lausunut hankkeen oas-vaiheesta 18.6.2018, sekä osallistunut hankkeen ohjaukseen. Kaupunginmuseon oas-lausunnossa esitetyt tavoitteet on huomioitu asemakaavaehdotuksen määräyksissä. Kaupunginmuseolla ei hankkeesta enempää lausuttavaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 18.6.2018

Lisätiedot

Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 11.03.2019 § 24

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12542 pohjakartan kaupunginosassa 8 Katajanokka. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12542
Kaupunginosa: 8 Katajanokka
Kartoituksen työnumero: 37/2018
Pohjakartta valmistunut: 20.9.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 18.06.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 
E-postadress:
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi