Stara, luonnonkivityöt 2018, alue 3, yksikönjohtajan lisätyöpäätökset nro 1 ja 2

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-000186
Ärendet har nyare handläggningar
§ 45

Stara, luonnonkivityöt 2018, alue 3, yksikönjohtajan lisätyöpäätökset nro 1 ja 2

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n 30.11.2018 antaman lisätyötarjouksen:
LT1; "Kolmen kiven nupukivikouru, harmaa urakoitsijan kivi, asennus ja saumaus hiekalla, yksikköhintaan 89,29 euroa / juoksumetri, arvioitu tarve 100 metriä" sekä muutostyötarjouksen:
MT1; "Muutoshinta urakoitsijan punaiselle nupu- tai noppakivelle, korotus sopimuksenmukaisiin harmaankiven hintoihin 40 prosenttia".

Lisätyön ennakoitu arvo nupukivikourun osalta on 8 929,00 euroa (AVL 8 c §), värimuutoksen hinnankorotuksesta ei ole arviota.

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia alihankintasopimuksia oman työnsä täydentämiseksi. Kivitöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran kivitöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Kivilinja Oy valittiin alueen 3 sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan päätös 1.3.2018 / 37 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut RA3:n kohteista jonka toteutuksen Kymp on tilannut Staralta.

Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Detta beslut publicerades 08.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 09 310 39613

ari.luoto@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Lisätyötarjous

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.