Stara, alue 2, luonnonkivityöt 2018, lisätyöpäätös 1-4

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-000187
Ärendet har nyare handläggningar
§ 18

Stara, alue 2, luonnonkivityöt 2018, lisätyöpäätös 1-4

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n 3.5.2018 antamat lisätyötarjoukset:

LT1: Noppakiveys, urakoitsijan kivestä, 140x140x140mm, harmaa, pinta ristipäähakattu, sivut lohkottu, yksikköhintaan 143,00€/m2, arvioitu tarve 50m2, lisähankinnan ennakoitu arvo 7.150 euroa (AVL 8 c §)
LT2: Noppakiveys, urakoitsijan kivestä, 140x140x140mm, harmaa, pinta poltettu, sivut lohkottu, yksikköhintaan 123,00 €/m2, arvioitu tarve 50m2, lisähankinnan ennakoitu arvo 6.150 euroa (AVL 8 c §)
LT3: Rombox -saumaus, urakoitsijan materiaalista, yksikköhintaan 112€/m2, arvioitu tarve 100m2, lisähankinnan ennakoitu arvo 11.200 euroa (ALV 8 c §)
LT4: Värilisä 40 % urakoitsijan punaisille nupu- ja noppakiville, lisäkorvauksen ennakoitu arvo 15.000 euroa (AVL 8 c§)

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 39 500 euroa (avl 8 C§).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran alueen 2 luonnonkivitöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Kivilinja Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan päätös 1.3.2018 / 36 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamien ja Staran urakoimien kohteiden poikkeavista kivimateriaalin pintakäsittelystä ja saumauksesta, sekä poikkeavan värisen kivimateriaalin tarpeesta. Näiden tuotteiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään näiden pintakäsittelyjen ja värin osalta.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 39 500 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimuksiin 4700001460 ja 4700001461 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Detta beslut publicerades 29.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Jarmo Alasentie, rakennustöiden valvoja, puhelin: 09 310 39237

jarmo.alasentie@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Lisätyötarjous

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.