Staran betonikivityöt 2018

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-000188
Ärendet har nyare handläggningar
§ 54

Staran betonikivityöt 2018

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti lisätyötarjousten nro 1,2,4,5,6 mukaisesti seuraavat yksikköhinnat urakassa Staran betonikivityöt v. 2018 seuraavasti:

Työn nimi
Hinta
Bet. Paasikko muurikivi 280*280*280/ 420,
harmaa, sileä, bet. Paasikkomuurin kansikivi
320*70*420, sileä, harmaa, hinta €/ porras         
2.050 €/ porras (alv 0 %)
Porrasaskelma bet.laatta 398*398*50, har-
maa, sileä, massan varaan täysin laatoin bet.
rungolle saumattuna. Porrasnousu bet.laatta
398*398*50, harmaa, sileä, massan varaan
saumattuna tilaajan bet.rungolle, hinta sisäl-
tää nousupalan sahauksen.                               
4.330 €/ porras (alv 0 %)
Porrasaskelma bet.laatta 398*398*50, har-
maa. sileä, massan varaan täysin laatoin tilaa-
jan bet.rungolle saumattuna. Porrasnousu,
bet.laatta 398*398*50, harmaa, sileä, mas
san varaan saumattuna tilaajan                                                    
bet.rungolle, hinta sisältää nou-
supalan sahauksen
                  3.310 €/ porras (alv 0 %)        
Graniittilaatta 295*445/145*295*100, karkea-
hakattu, musta, asennus maakosteaan betoniin
kivineen (50 mm), laastisaumat 5 mm
194 €/ m2 (alv 0 %)
Bet. kevyt vesikouru (415*195*100 mm, harmaa)
n. 1,5 m+bet. kevyt loiskekuppi (315/195*440*
100 mm, harmaa) 1 kpl, toimitus ja asennus sahat-
tuna kiveykseen, hinta kpl/ kourulinja                 
150 €/ kpl (alv 0 %)
Porrasaskelma, pituus 2000 mm; graniittinen
porraslankku 330*180*pituus, harmaa, asennus
palojen varaan tilaajan portaan muotoon vale-
tulle betonirungolle, huomiourat 5*30 mm alim-
massa ja ylimmässä askelmassa
550 €/ jm (alv 0 %)
Pysäkkien graniittisen reuna- ja valkoisen betoni-
kiven välisen sauman kaventaminen; ensimmäisen
neliökivirivin (138*138*80) purku, graniittisen reu-
nakiven taustapiikkaus, neliökiven korvaaminen
määrämittaiseksi sahatulla betonikivellä (Karta-
nokivi 278*138*80 mm), asennuksen ja saumauksen
materiaaleineen
58 €/ jm (alv 0 %)

Pöytäkirja asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut Staran betonikivityöt v. 2018 1.4.2018-30.11.2018. Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittuja yksiköitä ei ollut tiedossa. Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyövaiheet liitetään urakan puitesopimukseen.

Detta beslut publicerades 29.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Lisätyötarjous nro 1,2,4,5,6

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.