Staran kaidetyöt 2018, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 3

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-001698
Ärendet har nyare handläggningar
§ 48

Staran kaidetyöt 2018, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 3

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Ratecon Oy:n 1.10.2018 antaman lisätyötarjouksen rst-kaiteen rakentamisesta;
LT3; "Kevyenliikenteenväylän kaide, ruostumatonteräs, asennettuna, maahan valetut tolpat, yksikköhintaan 276,00 euroa / metri, arvioitu tarve 45 metriä".

Lisätyöhankinnan ennakoitu arvo on 12 420,00 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia alihankintasopimuksia oman työnsä täydentämiseksi. Kaidetöidenurakka on tällainen tyypillinen alihankinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran kaidetöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman soveltuvan tarjouksen jättänyt Ratecon Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, yksikönjohtajan päätös 27.3.2018 / 11 §.

Hankintapäätöksestä on tehty kunnallisvalitus Helsingin hallinto-oikeuteen 9.7.2018. Asian käsittely on kesken. Urakkasopimus on allekirjoitettu eikä valitus estä sopimuksen noudattamista ja töiden teettämistä urakassa.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran
urakoimasta Asukaspuisto Luoston kohteesta Mellunmäessä jossa rakennettavaksi tulee kevyenliikenteen väylän kaide ruostumattomasta teräksestä. Tallaisen työn tarvetta ei voitu huomioida tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän kohteen erikoisrakenteen osalta.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 12 420,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tehty kaksi lisätyöpäätöstä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaihe:
LT3; "KLV-kaide rst, valuperustus, yksikköhintaan 276,00 euroa/metri, arvioitu tarve 45 metriä" lisätään urakan puitesopimukseen 4700001635 ja 4700001636 ja se on käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Detta beslut publicerades 20.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Lisätyötarjous

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.