Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite graffiti- ja muraalitaiteen saamiseksi Herttoniemen ja Siilitien väliseen meluvalliin

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-002599
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 18. / 360 §

Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om graffiti- och muralkonst på bullerskärmen mellan Hertonäs och Igelkottsvägen

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Sami Muttilainen och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska vidta åtgärder i syfte att få graffiti- och muralkonst på den ca 5 meter höga och 1,5 km långa bullerskärmen mellan Igelkottsvägen och Hertonäs. Det konstateras i motionen att bullerskärmen är ett stadsbildsmässigt intressant objekt och att förslaget stämmer överens med stadens vision att främja stadskulturen också genom gatu- och miljökonst.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar i sitt utlåtande om motionen att bullerskärmen i fråga lämpar sig bra för lovlig graffitikonst. Objekt av den här storleken förutsätter dock att staden klargör sina egna verksamhetsmodeller. Byggprojektens planerings- och avslutningsfas skulle vara den lämpligaste tidpunkten för att inleda förhandlingarna om konstprojekt av denna storleksklass. Ett konstprojekt kan eventuellt inkluderas i det ursprungliga byggprojektet och i byggkostnaderna. Kultur- och fritidssektorns resurser gör det inte möjligt att genomföra projekt av denna storlek. En eventuell projekterare är Helsingfors Festspel. En annan alternativ modell är ett initiativ från gemenskapskonstaktörer som skulle kunna få finansiering genom medborgarbudgetering. Det är i alla fall fråga om ett så omfattande projekt att det kräver en längre tidtabell för planering och förverkligande.

Det konstateras i utlåtandet 14.8.2018 från stadsmiljösektorn att bullerplanket byggs i enlighet med beslutet 16.10.2008 från nämnden för allmänna arbeten. På metrobanans sida är bullerplanket absorberande, vilket gör att metrobullret reflekteras mindre från bullerskyddet. Graffiti- eller muralkonsten kräver vanligen en jämn och hård yta, som för sin del reflekterar ljud. Framför bullerplanken placeras nät med växtlighet som mjukar upp bullerplankets utseende. Tekniskt sett finns det inget hinder mot att på efterhand montera miljökonst på bullerplanket, bara den inte formar en sammanhängande ljudreflekterande yta. Det ska dessutom vara möjligt att underhålla konstverket till skäliga kostnader. Vid eventuell miljökonst ska i synnerhet trafiksäkerhetssynpunkterna beaktas eftersom arbetet sker i ett gatuområde i den livligt trafikerade Österledens omedelbara närhet.

Stadsstyrelsen konstaterar att det skulle vara ett exceptionellt omfattande projekt att placera graffiti- eller muralkonst på bullerskärmen mellan Igelkottsvägen och Hertonäs och att kultur- och fritidssektorn inte har resurser att genomföra projektet. Bullerskärmens struktur lämpar sig inte heller för traditionell graffiti- eller muralkonst. Att få miljökonst på bullerskärmen skulle alltså kräva externa projekterare och eventuellt också nya slags tekniska lösningar. Stadsstyrelsen anser att utredningen i saken är tillräcklig.

Stäng

Stadsfullmäktige 24.10.2018 § 336

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

10.10.2018 Bordlades

26.09.2018 Bordlades

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 552

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 14.8.2018

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 18 muuta valtuutettua ovat 28.2.2018 tehneet valtuustoaloitteen taiteen saamiseksi Herttoniemen ja Siilitien väliseen meluvalliin. Aloitteessa todetaan, että meluvalli on n. viiden metrin korkuinen, n. 1,5 km pitkä, pääväriltään vihreä, eikä se häikäise estetiikallaan jääden hyvin kolkoksi. Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki ryhtyy toimiin graffiti- ja muraalitaiteen saamiseksi kyseiseen meluvalliin. Meluvalli on kaupunkikuvallisesti kiinnostava kohde ja linjassa kaupungin tämän hetkisen visioiden kanssa, joissa edistetään kaupunkikulttuuria myös katu- ja ympäristötaiteen kautta.

Herttoniemen ja Siilitien metroasemien väliin rakennetaan meluaita YTLK 16.10.2008 § 602 päätöksen mukaisesti. Metroradan puolelta meluaita on absorboiva, mikä vähentää metromelun heijastumista meluesteestä. Graffiti- tai muraalitaide vaatii yleensä nimenomaan tasaisen ja kovan alustan, esimerkiksi betonimuurin, joka puolestaan heijastaisi ääntä. Meluseinien eteen tehdään arkkitehtisuunnitelman mukaisesti kasvillisuusverkkoja jotka pehmentävät meluseinän muuten sangen massiivista olemusta. Teknisessä mielessä mikään ei estä asentamasta meluseinään jälkikäteen ympäristötaidetta kunhan se on sellaista joka pystytään ripustamaan seinän pintaan, ei muodosta yhtenäistä ääntä heijastavaa pintaa ja joka on myös kohtuullisin kustannuksin ylläpidettävissä kyseisessä ympäristössä.

Jos meluaitaan tehdään ympäristötaidetta, tulee huomioida erityisesti liikenneturvallisuusnäkökohdat, sillä työskentely tapahtuu katualueella vilkkaan Itäväylän välittömässä läheisyydessä.

Kaupunkiympäristön toimiala 8.8.2018

Lisätiedot

Reetta Putkonen, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 37079

reetta.putkonen@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.04.2018 § 88

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kyseinen melumuuri voisi olla soveltuva kohde luvalliselle graffititaiteelle. Kaupungin tulee kuitenkin ensin selkeyttää omia toimintamallejaan ja sopia, miten näin suuria julkisen tilan taidehankkeita voitaisiin toteuttaa. Luontevin aika käynnistää keskustelut näin mittavien hankkeiden taidesisällöistä ja kustannuksista olisi rakentamishankkeiden suunnittelun ja niistä päättämisen yhteydessä. Taidehankkeen olisi tällöin voinut sisällyttää alkuperäiseen rakentamisohjelmaan ja rakentamisen kustannuksiin. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan omana toimintana näin mittavan julkisen katutaidehankkeen toteuttaminen ei ole nykyresurssein mahdollista.

Esitetyn maalauspaikan koko on 7 500 m², mikä tekee mahdollisesta hankkeesta poikkeuksellisen. Tämän kokoluokan teoksen tekeminen, teettäminen tai tekemisen avustaminen toimialan käyttötalousmenojen tai avustusmäärärahojen puitteissa on haastavaa. Mittavimmat aiemmin nuorisopalveluissa toteutetut katutaideprojektit Kulosaaren melumuuri (koko 600 m²) ja Malminkartanon juna-asema (koko 1 200 m²) olivat huomattavasti nyt esitettyä aluetta pienempiä.

Kustannukset näin suureen teokseen olisivat mittavat. Neliötä kohden voidaan arvioida kuluvan noin 3 spraymaalipurkkia, jolloin maalin tarpeen tässä esitetyssä meluaidassa voidaan karkeasti arvioida olevan noin 22 500 purkkia. Yleensä laskennallisesti arvioidaan yhden purkin arvoksi noin 4 euroa, jolloin yksin nämä kustannukset seinän osalta ovat noin 90 000 euroa. Kustannuksista puuttuu vielä kokonaan muun muassa pohjatöiden ja liikenteenvalvonnan kustannukset. Joka tapauksessa hankkeen kustannukset ilman taiteilijoiden omia kuluja ylittävät 100 000 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan lisäksi kaupunkikonsernissa on muitakin tahoja, joiden tehtäviin voi kuulua tämän kaltaisten hankkeiden edistäminen. Toimija, jolla on erityinen mahdollisuus, ja nykyisen strategian mukaan myös velvollisuus, tuottaa kaupunkia kehittäviä ja elävöittäviä tapahtumia on Helsingin Juhlaviikot.

Kaupunginosia elävöittävien hankkeiden tuotantotapana voi olla myös esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin kautta tulevaa yhteisötaidetoimijoiden aloite ja sen toteuttaminen. Tällöinkin teoskokonaisuuden tekemistä kannattaisi jaksottaa useammalle vuodelle, jolloin siitä tulisi muuttuva ja elävä osa kaupunkitilaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mukaan ensisijainen vaihtoehto laajan katutaidehankkeen toteuttamiseen ja tukemiseen on kytkeä hanke osaksi melumuurin rakentamisen prosessia ja budjettia. Mikäli taidehankkeen kytkeminen rakennushankkeeseen ei enää tällä aikataululla ole mahdollista, voi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimialajohtajan johdolla käynnistää keskustelun Helsinki-viikon säätiön kanssa siitä, voisivatko juhlaviikot ottaa asiassa taiteellisen ja tuotannollisen vastuun. Joka tapauksessa koko melumuurin maalaushanke on niin mittava operaatio, että sen toteuttaminen ei voi toteutua vielä tämä kesänä, vaan hanke vaatii pidemmän suunnittelu- ja toteutusaikataulun.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että meluvalliin pyrittäisiin toteuttamaan taidetta jossain muodossa ja kokoluokassa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lausunnon loppuun:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että meluvalliin pyrittäisiin toteuttamaan taidetta jossain muodossa ja kokoluokassa.

Kannattaja: Arja Karhuvaara

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot

Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko@hel.fi

Stuba Nikula, kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 310 37000

stuba.nikula@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 17.11.2018

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi